Beleidsparagraaf investeringen

Vastgestelde investeringen

Vastgestelde investeringen

Vastgestelde investeringen zijn alle investeringen waarover uw Raad reeds een besluit heeft genomen. De beschikbaar gestelde bedragen voor de investeringen kunnen de komende jaarschijven worden ingezet ter financiering van projecten. Het overzicht van alle begrote activa en kapitaallasten 2020, vindt u hier.

In onderstaande tabel is per doel opgenomen het oorspronkelijk krediet, het deel dat tot en met 2018 is gerealiseerd, het daarmee resterend krediet en de raming van de verwachte uitgaven over de jaren vanaf 2019. De omvang van de kredieten zijn de kredieten per 31 december 2018, zoals verantwoord in de Jaarstukken 2018,aangevuld met de besluitvorming 2019.

De jaarrekening 2018 sloot met een restantkrediet (exclusief de Bouwgronden in exploitatie) van € 153 miljoen. Via besluitvorming in 2019 is daar € 31 miljoen bijgekomen, onder andere voor energietransitie, onderhoud gebouw voormalig SMZ, Spoorzone en Bouw- / Omgevingswet. Het totaal resterend krediet 2019 bedraagt dus € 184 miljoen. Het resterend krediet voor Bouwgronden in exploitatie bedraagt € 106 miljoen.

Overzicht vastgestelde kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Doel 1.2.2

70.200

55.400

14.800

14.800

0

0

Doel 1.2.3

17.730.500

2.276.278

15.454.222

1.854.222

13.600.000

0

Doel 1.3.3

29.528.367

8.082.327

21.446.040

2.560.370

18.885.670

0

Totaal programma 1. Samenleving

47.329.067

10.414.005

36.915.062

4.429.392

32.485.670

0

Doel 2.2.1

7.923.005

3.310.785

4.612.220

4.612.220

0

0

Totaal programma 2. Inwonersondersteuning

7.923.005

3.310.785

4.612.220

4.612.220

0

0

Doel 3.2.1

49.350

0

49.350

49.350

0

0

Doel 3.3.2

201.591

45.358

156.233

156.233

0

0

Totaal programma 3. Opvang en bescherming

250.941

45.358

205.583

205.583

0

0

Doel 4.2.1

500.000

565.618

-65.618

-65.618

0

0

Doel 4.3.2

140.000

0

140.000

140.000

0

0

Totaal programma 4. Inkomen

640.000

565.618

74.382

74.382

0

0

Doel 5.1.1

11.404.824

8.650.604

2.754.220

1.798.790

955.430

0

Doel 5.1.1 Bouwgronden in exploitatie

208.413.382

174.601.500

33.811.882

11.230.873

2.504.930

20.076.079

Doel 5.1.2

674.900

277400

397.500

297.500

100.000

0

Doel 5.2.1

22.908.516

19.335.784

3.572.732

2.712.732

860.000

0

Doel 5.3.1

633.000

46.883

586.117

586.117

0

Totaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

244.034.622

202.912.171

41.122.451

16.626.012

4.420.360

20.076.079

Doel 6.1.1

1.632.654

863.507

769.147

624.147

145.000

0

Doel 6.1.2

8.954.487

7.389.138

1.565.349

1.353.849

211.500

0

Doel 6.1.2 Bouwgronden in exploitatie

32.232.787

28.850.809

3.381.978

1.676.769

1.068.064

637.145

Doel 6.1.3

8.673.845

5.407.274

3.266.571

1.692.571

1.574.000

0

Doel 6.1.4

625.939

79.593

546.346

546.346

0

0

Doel 6.2.1

783.038

356.898

426.140

426.140

0

0

Doel 6.2.1 Bouwgronden in exploitatie

558.291.855

492.291.055

66.000.800

32.226.126

15.668.638

18.106.036

Doel 6.2.2

8.320.675

3.532.135

4.788.540

2.223.557

1.914.644

650.339

Doel 6.2.2 Bouwgronden in exploitatie

26.176.431

23.263.256

2.913.175

1.880.534

866.731

165.910

Doel 6.3.1

248.007.494

170.180.871

77.826.623

29.575.236

17.596.806

30.654.581

Doel 6.3.2

13.925.800

12.028.410

1.897.390

1.497.390

250.000

150.000

Doel 6.3.3

2.442.982

843.074

1.599.908

1.599.908

0

0

Doel 6.4.1

6.156.985

2.759.447

3.397.538

2.118.588

1.278.950

0

Doel 6.4.3

6.858.753

6.394.992

463.761

200.000

263.761

0

Doel 6.4.4

8.573.610

4.634.829

3.938.781

3.128.781

810.000

0

Totaal programma 6. Toekomstgerichte stad

931.657.335

758.875.288

172.782.047

80.769.942

41.648.094

50.364.011

Doel 7.1.1

1.134.394

874.636

259.758

259.758

0

0

Doel 7.1.2

9.243.300

4.182.736

5.060.564

3.738.564

1.047.000

275.000

Doel 7.1.3

15.677.549

7.795.350

7.882.199

7.687.199

195.000

0

Doel 7.1.4

7.065.500

1.904.510

5.160.990

5.160.990

0

0

Doel 7.2.4

3.931.036

706.515

3.224.521

2.949.521

275.000

0

Doel 7.3.2

1.111.675

469.941

641.734

641.734

0

0

Doel 7.3.3

60.000

0

60.000

60.000

0

0

Doel 7.3.4

5.470.116

3.311.723

2.158.393

244.811

128.000

1.785.582

Totaal programma 7. Vitale wijken

43.693.570

19.245.411

24.448.159

20.742.577

1.645.000

2.060.582

Doel 8.2.1

4.453.535

3.818.929

634.606

274.407

360.199

0

Totaal programma 8. Bestuur en inwonerszaken

4.453.535

3.818.929

634.606

274.407

360.199

0

Doel 9.1.1

9.102.468

6.704.436

2.398.032

2.398.032

0

0

Doel 9.1.3

13.742.999

5.537.542

8.205.457

8.205.457

0

0

Totaal programma 9. Bedrijfsvoering

22.845.467

12.241.978

10.603.489

10.603.489

0

0

Totaal

1.302.827.542

1.011.429.543

291.397.999

138.338.004

80.559.323

72.500.672

Bouwgronden in exploitatie

825.114.455

719.006.620

106.107.835

47.014.302

20.108.363

38.985.170

exclusief Bouwgronden In Exploitatie

477.713.087

292.422.923

185.290.164

91.323.702

60.450.960

33.515.502

Totaal

1.302.827.542

1.011.429.543

291.397.999

138.338.004

80.559.323

72.500.672

Het totaal aan investeringen, met een omvang van € 185 miljoen wordt op de volgende manier gefinancierd:

  • € 60 miljoen wordt gefinancierd door bijdragen van derden.
  • € 35 miljoen wordt gefinancierd vanuit de eigen gemeentelijke reserves.
  • € 90 miljoen wordt geactiveerd en via jaarlijkse rente en afschrijving van lasten opgevangen in de begroting.

Voor wat betreft de voortgang van de verschillende investeringen / projecten, verwijzen wij u naar de voortgangsrapportage projecten, waar digitaal van alle projecten de voortgangsrapportages beschikbaar zijn.