Subsidiestaat

Subsidiestaat

Doel

Bedrijfseenheid

Subrekening

Soort subsidie

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Competenties en sociale kapitaal

Vrijwilligerswerk

Algemeen

Incidentele subsidies

261.072

0

Structurele subsidies

213.247

194.735

199.798

Transfor ondersteun vrijwil

Incidentele subsidies

0

250.000

250.000

Transfor steun partnerverlies

Incidentele subsidies

0

45.000

0

Totaal Vrijwilligerswerk

474.319

489.735

449.798

Veerkracht

Begeleiding statushouders

Algemeen

Incidentele subsidies

36.000

17.652

17.899

Overige subsidies

12.187

0

0

Structurele subsidies

306.576

276.793

283.989

Subsidie Integratie

Incidentele subsidies

0

18.132

18.386

Totaal Begeleiding statushouders

354.763

312.577

320.274

Beleid accommodaties

Algemeen

Incidentele subsidies

21.000

47.618

48.285

Structurele subsidies

483.610

461.620

461.620

Subsidies volgens regeling

240.847

264.847

266.814

Totaal Beleid accommodaties

745.457

774.085

776.719

Sociaal cultureel werk

Adviesraden&coordinatie

Structurele subsidies

14.319

14.734

14.734

Algemeen

Structurele subsidies

1.846.969

2.022.669

2.262.669

Jongerenwerk&-centra

Structurele subsidies

825.467

862.095

862.095

Totaal Sociaal cultureel werk

2.686.755

2.899.498

3.139.498

Welzijnsbeleid

Algemeen

Incidentele subsidies

6.000

2.096

8.139

Overige subsidies

28.250

30.688

9.621

Homobeleid

Overige subsidies

0

-5.000

Totaal Welzijnsbeleid

34.250

27.784

17.760

Wijkorganisaties

Algemeen

Subsidies volgens regeling

121.733

135.785

137.686

Totaal Wijkorganisaties

121.733

135.785

137.686

Sociale netwerken kwetsbare inwoners

Gehandicaptenbeleid

Algemeen

Overige subsidies

33.540

20.910

21.203

Structurele subsidies

331.007

363.065

372.505

Totaal Gehandicaptenbeleid

364.547

383.975

393.708

Ouderenwelzijn

Algemeen

Incidentele subsidies

0

51.505

31.946

Structurele subsidies

1.093.643

1.031.558

1.031.665

Totaal Ouderenwelzijn

1.093.643

1.083.063

1.063.611

Participatieraad

Uitvoeringskosten

Incidentele subsidies

22.922

2.077

2.106

Totaal Participatieraad

22.922

2.077

2.106

Wmo Mantelzorg / informele zorg

Subsidies Mantelzorg

Incidentele subsidies

0

34.974

Overige subsidies

8.470

18.327

18.583

Structurele subsidies

568.003

528.804

578.017

Totaal Wmo Mantelzorg / informele zorg

576.473

582.105

596.600

Gezondheid

Jeugdgezondheidszorg uniform 122

Algemeen

Incidentele subsidies

0

12.033

12.201

Structurele subsidies

0

49.091

Totaal Jeugdgezondheidszorg uniform 122

0

61.124

12.201

Jeugdgezondheidszorg

Gezondheidszorg algemeen maatwerk

Structurele subsidies

1.591

0

Totaal Jeugdgezondheidszorg

1.591

0

Jeugdgezondheidszorg uniform

Algemeen

Structurele subsidies

35.000

105.134

107.867

Gezond in de stad

Incidentele subsidies

19.040

0

0

Totaal Jeugdgezondheidszorg uniform

54.040

105.134

107.867

Kosten AED

Algemeen

Structurele subsidies

15.908

11.319

11.613

Totaal Kosten AED

15.908

11.319

11.613

Vitaliteit door sport en bewegen

Breedtesport

Aangepast sporten

Incidentele subsidies

85.000

85.000

70.000

Overige subsidies

48.043

62.874

63.754

Algemeen

Structurele subsidies

439.124

455.011

466.841

Brede Impuls Buurtsportcoaches

Incidentele subsidies

0

140.000

0

Structurele subsidies

863.882

916.905

873.920

Het Sportgala

Incidentele subsidies

7.500

7.788

7.897

Pilot sport en bewegen

Incidentele subsidies

0

40.000

50.000

PPN '11 - '14; Special Heroes

Overige subsidies

25.064

26.503

26.874

Zwemvangnet

Incidentele subsidies

146.000

147.460

41.533

Structurele subsidies

25.134

108.724

111.550

Totaal Breedtesport

1.639.747

1.990.265

1.712.369

Vitaliteit sportvereniging sportaccomodaties

Sporthallen ( btw ondernemer)

Algemeen

Structurele subsidies

135.068

139.150

141.155

Exploitatiebijdrage Het Anker

Structurele subsidies

359.590

371.415

381.072

Stelpost subsidie Landstede

Overige subsidies

131.000

141.824

143.810

Totaal Sporthallen ( btw ondernemer)

625.658

652.389

666.037

Zwembaden

Algemeen

Structurele subsidies

2.244.557

2.393.427

2.865.259

PPN '12 - '15; Openluchtbad

Overige subsidies

56.000

56.000

56.000

Totaal Zwembaden

2.300.557

2.449.427

2.921.259

Eigen kracht, samenkracht en opvoedklimaat

Jongerenbeleid

Algemeen

Subsidies volgens regeling

72.903

85.852

87.056

Totaal Jongerenbeleid

72.903

85.852

87.056

Opvoedingsondersteuning / ontwikkeling

Brede doeluitkering / Centrum jeugd en gezin

Incidentele subsidies

672.829

1.227.302

257.302

Brede doeluitkering / Centrum jeugd en gezin

Overige subsidies

323.829

475.640

982.299

Brede doeluitkering / Centrum jeugd en gezin

Structurele subsidies

289.973

356.931

362.219

Ondersteuning 0 - 4 jaar

Structurele subsidies

244.991

0

0

Totaal Opvoedingsondersteuning / ontwikkeling

1.531.622

2.059.873

1.601.820

Doorgaande leerlijn

Brede School (verhuur KDV ca)

Algemeen

Incidentele subsidies

-4.880

134.023

Totaal Brede School ( verhuur KDV ca)

-4.880

134.023

Laaggeletterdheid

Algemeen

Incidentele subsidies

225.000

0

0

Totaal Laaggeletterdheid

225.000

0

0

Onderwijsachterstandenbeleid

Onderwijsachterstandenbeleid 2013

Incidentele subsidies

-14.872

0

Onderwijsachterstandenbeleid 2016

Incidentele subsidies

-2.125

0

Onderwijsachterstandenbeleid 2017

Incidentele subsidies

-839

0

Onderwijsachterstandenbeleid 2018

Incidentele subsidies

2.133.752

0

Onderwijsachterstandenbeleid 2019

Incidentele subsidies

0

1.529.372

1.643.127

Totaal Onderwijsachterstandenbeleid

2.115.917

1.529.372

1.643.127

Peuterwerk

Algemeen

Incidentele subsidies

1.125

0

Structurele subsidies

928.649

1.397.953

1.413.211

Totaal Peuterwerk

929.774

1.397.953

1.413.211

Regionale aanpak VSV

Intergrip

Overige subsidies

10.000

0

0

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Professionalisering

Overige subsidies

22.100

0

0

Meelopen in het MBO

Overige subsidies

45.354

0

0

Mentoring @ Work

Overige subsidies

50.000

0

0

Playing for Succes

Overige subsidies

80.000

0

Verzuim 2.0

Overige subsidies

92.800

0

0

Werknemersvaardigheden

Overige subsidies

0

0

0

Totaal Regionale aanpak VSV

300.254

0

0

RMC - Regionaal Meld-en Coördinatiepunt

Algemeen

Overige subsidies

498.056

0

0

Totaal Regionaal Meld-en Coördinatiepunt

498.056

0

0

Onderwijsvoorzieningen

obao Onderwijshuisvesting

Algemeen

Overige subsidies

16.500

16.500

16.731

Totaal obao Onderwijshuisvesting

16.500

16.500

16.731

Verbinding Onderwijs / arbeidsmarkt

Studentenbeleid

Algemeen

Overige subsidies

3.500

4.154

4.212

Structurele subsidies

56.500

58.139

59.651

Voor en door studenten

Incidentele subsidies

6.250

10.383

10.528

Totaal Studentenbeleid

66.250

72.676

74.391

Volwasseneducatie

Regiomiddelen volwassen educatie

Incidentele subsidies

860.045

0

0

Taalpunten

Incidentele subsidies

92.430

0

0

Totaal Volwasseneducatie

952.475

0

0

Voorliggend veld

Cliëntenondersteuning

Algemeen

Overige subsidies

72.345

7.153

68.000

Totaal Cliëntenondersteuning

72.345

7.153

68.000

Ondersteuning mantelzorgers

Algemeen

Structurele subsidies

626.151

513.787

527.145

Totaal Ondersteuning mantelzorgers

626.151

513.787

527.145

(maatwerk)Voorzieningen Wmo

Dagbesteding

Goede dagen en perspectief

Incidentele subsidies

25.000

120.000

120.000

Totaal Dagbesteding

25.000

120.000

120.000

Wmo externe advisering

Algemene kosten externe advise

Incidentele subsidies

0

0

0

Klachtencommissie

Incidentele subsidies

35.699

0

0

Meldpunt Wmo

Incidentele subsidies

0

0

0

Totaal Wmo Externe advisering

35.699

0

0

Wmo Hulp bij het huishouden

Innovatie

Overige subsidies

-2.910

0

Totaal Wmo Hulp bij het huishouden

-2.910

0

Deelname arbeidsmarkt

Arbeidsparticip statushouders

Algemene kosten

Incidentele subsidies

81.600

0

0

Totaal Arbeidsparticip statushouders

81.600

0

0

Jeugdwerkloosheid Zwolle

Centrum voor Innovatief Vakman

Overige subsidies

-28.800

0

Totaal Jeugdwerkloosheid Zwolle

-28.800

0

Maatschappelijke participatie

Mee doen Sociaal Wijkteam

Algemeen

Incidentele subsidies

285.000

0

0

Transfor maatschap participatie

Incidentele subsidies

0

0

0

Totaal Mee doen Sociaal Wijkteam

285.000

0

0

Toegang tot jeugdhulp

Toegang jeugdhulp

Jeugd GGZ Expertise

Overige subsidies

187.949

151.881

154.007

Ondersteuningsteams scholen

Incidentele subsidies

136.279

Preventie

Overige subsidies

486

0

School Maatschap werk

Incidentele subsidies

376.665

0

Subsidie Jeugd Bescherming Overijssel

Overige subsidies

9.554

497.183

413.869

Totaal Toegang jeugdhulp

574.654

649.064

704.155

Veilig Thuis preventie huiselijk geweld

Adviespunt kindermishandeling huiselijk geweld

Algemeen

Structurele subsidies

3.173.245

4.405.867

4.281.818

Subsidies volgens regeling

330.000

0

Totaal Adviespunt kindermishandelijk huiselijk geweld

3.503.245

4.405.867

4.281.818

Begeleiding VO

Algemeen

Incidentele subsidies

323.840

220.416

220.416

Totaal Begeleiding VO

323.840

220.416

220.416

Huiselijk geweld

Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang

Incidentele subsidies

42.685

0

Structurele subsidies

2.093.873

1.992.734

2.280.830

Lokaal huiselijk geweld

Structurele subsidies

0

162.777

178.260

Loverboys

Structurele subsidies

24.827

42.109

42.342

Subsidies volgens regeling

20.000

0

0

Overige uitvoeringskosten

Structurele subsidies

27.353

Totaal Huiselijk geweld

2.181.385

2.197.620

2.528.785

Verslavomg, zorgmijden, verward gedrag

Verslavingsbeleid

Algemeen

Structurele subsidies

1.370.086

1.408.722

1.408.722

Totaal Verslavingsbeleid

1.370.086

1.408.722

1.408.722

Verward gedrag

Algemeen

Incidentele subsidies

143.751

0

0

Totaal Verward gedrag

143.751

0

0

Voorkomen zorgmijding

Algemeen

Structurele subsidies

721.400

762.307

762.307

Totaal Voorkomen zorgmijding

721.400

762.307

762.307

Detentie en jeugdreclassering

Integratie Detentie

Nazorg ex-gedetineerden

Incidentele subsidies

0

27.134

6.169

Totaal Integratie Detentie

0

27.134

6.169

Onderdak en begeleiding daklozen

Begeleiding maatschappelijke opvang

Algemeen

Incidentele subsidies

1.117.534

0

Structurele subsidies

-124.419

0

Totaal Begeleiding maatschappelijk opvang

993.115

0

Maatschappelijke opvang

Algemeen

Incidentele subsidies

24.434

0

0

Overige subsidies

0

0

0

Structurele subsidies

3.081.516

5.697.299

6.034.377

Beleid Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Incidentele subsidies

98.280

72.163

72.163

Totaal Maatschappelijke opvang

3.204.230

5.769.462

6.106.540

Beschermd wonen psychische problemen

Beschermd wonen

Algemeen

Overige subsidies

33.967.448

34.832.953

40.190.472

Totaal Beschermd wonen

33.967.448

34.832.953

40.190.472

Gemeentelijk vangnet armoedegrens

Armoedebestrijding

Algemene kosten Armoedebestrijding

Overige subsidies

20.000

0

0

Minimabeleid

Overige subsidies

0

41.533

42.114

Noodfonds

Overige subsidies

0

10.486

10.633

Totaal Armoedebestrijding

20.000

52.019

52.747

Kinderen huishoudens met laag inkomen

Kinderparticipatie

Algemeen

Overige subsidies

206.851

906.544

913.236

Totaal Kinderparticipatie

206.851

906.544

913.236

Ondersteunen bij schulden

Preventie

Algemeen Preventie

Overige subsidies

921.623

974.004

1.002.253

Totaal Preventie

921.623

974.004

1.002.253

Economische positie

Bedrijveninvesteringszones - BIZ

BIZ 2018-Binnenstad

Incidentele subsidies

285.000

0

BIZ 2018-Hessenpoort

Incidentele subsidies

140.950

0

BIZ 2018-TAK/Vechtstraat

Incidentele subsidies

24.840

0

BIZ 2019 Binnenstad

Incidentele subsidies

0

285.000

0

BIZ 2019 TAK

Incidentele subsidies

0

26.000

BIZ 2019-Hessenpoort

Incidentele subsidies

0

139.000

0

BIZ 2020 Binnenstad

Incidentele subsidies

285.000

BIZ 2020 TAK

Incidentele subsidies

26.000

BIZ 2020-Hessenpoort

Incidentele subsidies

139.000

BIZ-Hessenpoort

Incidentele subsidies

-1.500

0

BIZ-TAK/Vechtstraat

Incidentele subsidies

-150

0

Totaal Bedrijveninvesteringszones - BIZ

449.140

450.000

450.000

Binnenstad

Onderzoekskosten en bijzondere expertise

Incidentele subsidies

0

0

0

Totaal Binnenstad

0

0

0

Festivals

Algemeen

Structurele subsidies

0

14.024

204.199

Totaal Festivals

0

14.024

204.199

Toeristisch beleid en evenemenenten

Subsidie Hanzesteden

Overige subsidies

30.500

31.576

32.018

Zwolle Marketing

Structurele subsidies

217.000

235.160

241.274

Toeristisch beleid evenementen

Algemeen

Incidentele subsidies

45.500

0

Overige subsidies

508.420

416.250

0

Totaal Toeristisch beleid evenementen

801.420

682.986

273.292

Topsport

Algemeen

Incidentele subsidies

61.453

Totaal Topsport

61.453

Basisinfrastructuur en aanbod

Beeldende Kunst

Algemeen

Incidentele subsidies

2.000

216.319

300.000

Structurele subsidies

142.433

266.366

208.029

Proeftuinen

Incidentele subsidies

0

50.000

200.000

Totaal Beeldende Kunst

144.433

532.685

708.029

Bibliotheken

Algemeen

Structurele subsidies

4.193.333

4.314.968

4.427.157

Combinatie-functionaris

Structurele subsidies

73.907

75.146

77.100

Totaal Bibliotheken

4.267.240

4.390.114

4.504.257

Cultuureducatie

Adviesfunctie Cultuureducatie

Structurele subsidies

544.310

560.095

560.657

Cultuur aan de basis

Structurele subsidies

35.250

44.851

35.267

Jeugdcultuurfonds

Structurele subsidies

35.000

40.554

41.608

Muzerie overig

Structurele subsidies

839.258

900.375

923.785

Stadkamer overig

Structurele subsidies

75.000

81.671

0

Totaal Cultuureducatie

1.528.818

1.627.546

1.561.317

Lokale geschiedenis

Algemeen

Incidentele subsidies

0

105.000

250.000

Structurele subsidies

1.649.797

1.644.950

1.687.719

Totaal Lokale geschiedenis

1.649.797

1.749.950

1.937.719

Musea

Algemeen

Structurele subsidies

2.435.728

1.679.335

1.697.955

Totaal Musea

2.435.728

1.679.335

1.697.955

Podiumkunsten

Algemeen

Incidentele subsidies

15.350

0

Structurele subsidies

82.160

89.244

87.064

Kameroperahuis

Structurele subsidies

50.000

54.014

50.000

Odeon / De Spiegel / Hedon

Overige subsidies

1.756.058

1.808.264

1.833.580

Structurele subsidies

3.750.591

3.869.400

3.836.856

Overig niet marktproducenten

Structurele subsidies

4.192

4.502

4.502

Theaterproducenten

Structurele subsidies

83.441

52.839

50.000

Totaal Podiumkunsten

5.741.792

5.878.263

5.862.002

Dynamisch en innoverend klimaat

Amateurkunst

Algemeen

Incidentele subsidies

-4.100

0

0

Overige subsidies

13.726

21.453

21.753

Structurele subsidies

8.135

16.909

17.349

Subsidies volgens regeling

148.301

151.444

143.564

Media

Structurele subsidies

79.904

80.238

82.324

Zaalgebrk ZwolsTheater-Hedon

Incidentele subsidies

19.585

29.958

30.377

Totaal Amateurkunst

265.551

300.002

295.367

Culturele initiatieven

Algemeen

Structurele subsidies

0

49.511

50.798

Subsidies volgens regeling

125.588

-30.000

0

Innovatie en vernieuwing

Incidentele subsidies

0

120.000

Structurele subsidies

2.661

44.247

45.397

Regeling cultuur en kwaliteit

Subsidies volgens regeling

23.900

163.067

84.230

Studenten en jongeren

Incidentele subsidies

40.000

40.000

0

Totaal Culturele initiatieven

192.149

386.825

180.425

Erfgoed inspirerend thema

Monumentensubsidies

Algemene kosten

Overige subsidies

40.000

Totaal Monumentensubsidies

40.000

Monumentenzorg

Theadorakapel

Overige subsidies

0

45.000

Totaal Monumentenzorg

0

45.000

Gezamenlijk eigenaarschap

Wijkmanagement

Doe Het Zelf garage Indische buurt

Structurele subsidies

54.471

54.206

54.206

Voortzetting initiatiefrijk Zwolle

Incidentele subsidies

0

0

0

Totaal Wijkmanagement

54.471

54.206

54.206

Wijkmanagement - Oost

Basisbudget

Incidentele subsidies

0

0

0

Totaal Wijkmanagement - Oost

0

0

0

Groen- en recreatiestructuur

Overige recreatie

subsidies incidenteel / structureel

Incidentele subsidies

-348

7.168

7.268

Totaal Overige recreatie

-348

7.168

7.268

Vitaliteit en gezondheid

Dierenasiel

Algemene kosten

Structurele subsidies

312.295

329.441

338.006

Totaal Dierenasiel

312.295

329.441

338.006

Dierenweiden/wijkboerderijen

Algemene kosten / inkomsten

Overige subsidies

0

2.989

3.031

Buurtweiden

Overige subsidies

394.820

0

Structurele subsidies

17.000

423.678

423.922

Stadshoeve

Overige subsidies

60.000

0

0

Structurele subsidies

15.300

77.484

79.499

Stichting Kinderboerderij Zwolle

Structurele subsidies

115.363

118.824

121.913

Totaal Dierenweiden/wijkboerderijen

602.135

622.975

628.365

Dierenwelzijn

Subsidies ambulance

Structurele subsidies

29.055

29.898

30.675

Subsidies asiel

Structurele subsidies

3.306

16.219

16.641

Totaal Dierenwelzijn

32.361

46.117

47.316

Jeugdtuinen

Algemene kosten / opbrengsten

Overige subsidies

2.636

2.699

2.737

Totaal Jeugdtuinen

2.636

2.699

2.737

Natuureducatie

Milieuraad

Overige subsidies

12.500

12.800

12.979

Structurele subsidies

24.171

25.097

25.750

Totaal Natuureducatie

36.671

37.897

38.729

Financiële risico's samenhangen met slechte gezondheid

Chronisch zieken en gehand

Collectieve zorgverzekering

Overige subsidies

16.530

0

Totaal Chronisch zieken en gehand

16.530

0

Vestigingsklimaat bedrijven

Aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt

Algemeen

Incidentele subsidies

655

0

Totaal Aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt

655

0

Marketing, promotie en acquisitie

Incidentele bijdrage / subsidie

Incidentele subsidies

10.000

0

Totaal Marketing, promotie en acquisitie

10.000

0

Omgevingsvisie leidende agenda

Ruimtelijke plannen - algemeen

Bijdrage Zwols Architectuur Podium

Incidentele subsidies

25.000

0

Totaal Ruimtelijke plannen - algemeen

25.000

0

Beschikbare sociale huurwoningen

Beleid sociale huur

SWZ Feniks locatie

Incidentele subsidies

310.000

0

Totaal Beleid sociale huur

310.000

0

College

B&W - algemeen

Algemene kosten B&W

Overige subsidies

500

0

Totaal B&W - algemeen

500

0

Ondersteuning realisatie doelen

OBP - Initiatiefrijk Zwolle

Bewonersbudget

Incidentele subsidies

37.500

0

Stadsontwikkelingsfonds

Incidentele subsidies

7.744

0

Totaal OBP - Initiatiefrijk Zwolle

45.244

0

Eindtotaal

85.966.511

88.940.876

94.953.133

Met het vaststellen van de Begroting 2020, zijn voor alle bovenstaande subsidieregelingen en subsidieposten de opgenomen subsidieplafonds voor het jaar 2020 vastgesteld.  Als het totaal van aanvragen op een subsidieregeling of subsidiepost het subsidieplafond overschrijdt, geldt de volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvraag.

Ten aanzien van de volgende subsidieregelingen en/of subsidieposten geldt de volgende uitzondering:

1) Als het totaal van de aanvragen voor Beschermd Wonen het hiervoor beschikbare subsidieplafond overschrijdt, geldt de volgende prioritering: het bieden van continuïteit, evenredigheid en aanvragen die het meeste bijdragen
aan het subsidiedoel (zie ASV, hoofdstuk 28).      

2) De toekenning vindt plaats in 3 rondes waarbij de aanvragen in onderlinge samenhang worden gewogen (zie ASV, hoofdstuk       
3) Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen maakt het college een evenwichtige verdeling over de verschillende categorieën evenementen (zie ASV, hoofdstuk 11).

4) Als het totaal van de aanvragen OAB het subsidieplafond overschrijdt, geldt dat aanvragen die het meeste bijdragen aan het OAB prioriteit krijgen (zie ASV, hoofdstuk 15).

5) Als het totaal van de aangevraagde subsidies voor peuterwerk en VVE het subsidieplafond overschrijdt, wordt eerst voorrang gegeven aan Zwolse peuters met een VVE-indicatie en daarna aan reeds geplaatste peuters (zie ASV, hoofdstuk 16).

Voor meer informatie neemt u contact op met het Subsidieloket van de gemeente Zwolle, telefoonnummer (038) 498 41 02

NB: Het verschil tussen de hier gepresenteerde cijfers van de begroting 2019 en de website van de Begroting 2019 wordt met name veroorzaakt doordat we de gezondheids- en veiligheidsregio niet meer meenemen in de subsidiestaat.

ga terug