Welkom op de website van de Begroting 2020 van de gemeente Zwolle.

In de Perspectiefnota 2020 – 2023 gaven wij aan hoe het college de komende jaren werkt aan de toekomst van Zwolle. Hoe Zwolle de volgende stap zet in zijn ontwikkeling. En de sociale stad blijft die het nu is. In deze Begroting laten wij zien hoe we in 2020 invulling geven aan de plannen uit de Perspectiefnota 2020 - 2023. Investeringen die de aantrekkelijkheid van Zwolle vergroten en helpen om de ambitie om uit te groeien tot  de vierde economische topregio van Nederland waar te maken.

De Begroting is de vertaling van de beleidsvoornemens en de bijbehorende financiën voor het komende jaar. Per doel wordt beschreven welke ontwikkeling wordt nagestreefd en welke activiteiten en projecten daarvoor worden uitgevoerd. Voor vragen over de Begroting 2019 van de gemeente Zwolle kunt u contact opnemen met Gerdien van der Zanden (G.van.der.Zanden@zwolle.nl) of met Jan van Dijk (J.van.Dijk@zwolle.nl)

Publicatiedatum: 13 november 2019.

  • Het onderdeel 'algemeen' bevat de inleiding, de financiële samenvatting en een overzicht van de bestedingsvoorstellen. Als onderdeel van de Begroting 2020 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel of (meerjarig) incidenteel effect opgenomen.

  • Binnen het onderdeel ‘programma’s’ vindt u de beschrijvingen van de doelen, indicatoren, activiteiten & projecten en de bijbehorende financiën.

  • Het onderdeel 'paragrafen' bevat de wettelijke voorgeschreven onderdelen lokale heffingen, weerstandsvermogen & risico's, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.