Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Overzicht Incidentele baten en lasten

2020 Lasten

2020 Baten

2021 Lasten

2021 Baten

2022 Lasten

2022 Baten

2023 Lasten

2023 Baten

TOTALE BEGROTING

568.065.765

-568.065.765

564.709.302

-571.061.566

567.565.302

-571.739.566

574.471.267

-579.212.531

- waarvan structureel

549.765.584

-553.957.973

557.563.629

-563.915.893

564.809.629

-568.983.893

572.053.629

-576.794.893

- waarvan incidenteel

18.300.181

-14.107.792

7.145.673

-7.145.673

2.755.673

-2.755.673

2.417.638

-2.417.638

gespecificeerd per programma:

Programma 1. Samenleving

45.418.355

-7.744.512

44.344.980

-7.744.512

44.554.980

-7.744.512

44.495.980

-7.744.512

waarvan structureel

43.962.355

-7.744.512

43.574.980

-7.744.512

44.129.980

-7.744.512

44.095.980

-7.744.512

waarvan incidenteel

1.456.000

0

770.000

0

425.000

0

400.000

0

Dekking structurele activiteiten Travers

160.000

Capaciteit aangepast sporten

70.000

70.000

Innovatiefonds sport

50.000

50.000

Preventie jeugdhulp

500.000

500.000

400.000

400.000

Ondersteuning vrijwilligerswerk

250.000

125.000

LHBTI

25.000

25.000

25.000

Uitbreiding opbouwwerk Travers

130.000

Sportparkmanagers

140.000

Laaggeletterdheid

131.000

Programma 2. Inwonersondersteuning

106.234.643

-4.903.984

104.402.643

-4.821.984

103.344.643

-4.681.984

102.960.358

-4.681.984

- waarvan structureel

103.394.358

-4.681.984

103.260.358

-4.681.984

103.162.358

-4.681.984

102.960.358

-4.681.984

- waarvan incidenteel

2.840.285

-222.000

1.142.285

-140.000

182.285

0

0

0

Maatschappelijke participatie

220.000

110.000

Toegang jeugd

465.000

290.000

115.000

Statushouders

500.000

500.000

Statushouders incidentele rijksbijdrage

-140.000

-140.000

Relatiemanagement aanbieders Jeugdhulp

67.285

67.285

67.285

Vitaal en waardig ouder worden

150.000

175.000

Transitiefonds jeugd

1.181.000

Evaluatie SWT mbt positionering + doorontwikkeling

25.000

Extra maatregel ihkv specialistische jeugdhulp

30.000

Goede dagen perspectief

120.000

Bijgestelde realisatie Tiem

82.000

Onttrekking aan risicoreserve Wezo

-82.000

Programma 3. Opvang en bescherming

97.948.234

-4.114.784

97.897.610

-4.114.784

98.215.610

-4.114.784

98.215.610

-4.114.784

- waarvan structureel

97.141.610

-4.114.784

97.724.610

-4.114.784

98.215.610

-4.114.784

98.215.610

-4.114.784

- waarvan incidenteel

806.624

0

173.000

0

0

0

0

0

Mensenhandel

140.000

60.000

De Herberg

101.000

101.000

101.000

101.000

De Herberg mogelijke vrijval subsidie

-101.000

-101.000

-101.000

-101.000

Geweld hoort nergens thuis

75.000

Opvang slachtoffers mensenhandel

184.796

Veilig Thuis Ijsslland Meldcode

286.828

Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers (DATO)

120.000

113.000

Programma 4. Inkomen

70.103.837

-50.297.451

68.862.837

-50.297.451

68.759.837

-50.297.451

68.794.837

-50.297.451

- waarvan structureel

68.790.837

-50.297.451

68.724.837

-50.297.451

68.759.837

-50.297.451

68.794.837

-50.297.451

- waarvan incidenteel

1.313.000

0

138.000

0

0

0

0

0

Capaciteit RBZ

162.000

Op orde

97.000

68.000

Vindplaats schulden

70.000

70.000

GBI

82.000

Digitale recherche

85.000

Formatie sociale raadslieden

210.000

Verkorten doorlooptijden SDV

75.000

Schulddienstverlening aan ondernemers

75.000

Beschermingsbewind

437.000

Subsidie 2020 Voedselbank

20.000

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

23.729.014

-1.433.396

21.827.514

-1.433.396

21.147.514

-1.433.396

21.147.514

-1.433.396

- waarvan structureel

21.094.014

-1.433.396

21.147.514

-1.433.396

21.147.514

-1.433.396

21.147.514

-1.433.396

- waarvan incidenteel

2.635.000

0

680.000

0

0

0

0

0

Port of Zwolle

30.000

30.000

Topinnovatiecentra

340.000

300.000

Restauratie stedelijke collectie

250.000

Startende ondernemers

150.000

Creatieve economie

50.000

50.000

Circulaire economie

100.000

100.000

Capaciteit cultuur

50.000

50.000

Centrumgebied; onderdeel Toerisme

70.000

70.000

Centrumgebied; onderdeel strategie evenementen

55.000

55.000

Human Capital Agenda

25.000

25.000

Kunst in de openbare ruimte

250.000

Winkelgebied Diezerbrink

790.000

E-depot

25.000

Parkeren vrachtauto’s in de openbare ruimte

25.000

Proeftuinen Cultuur

200.000

Erfgoedhotspots

225.000

Programma 6. Toekomstgerichte stad

83.513.194

-76.438.135

82.049.194

-76.438.135

80.689.194

-76.438.135

80.689.194

-76.438.135

- waarvan structureel

78.189.194

-76.438.135

79.189.194

-76.438.135

79.189.194

-76.438.135

79.189.194

-76.438.135

- waarvan incidenteel

5.324.000

0

2.860.000

0

1.500.000

0

1.500.000

0

Aanpak Centrumgebied; onderdeel Spoorzone

700.000

500.000

500.000

500.000

Project Weezenlanden

85.000

Mobiliteit

525.000

525.000

Energie

800.000

500.000

500.000

500.000

Klimaatadaptatie

700.000

700.000

500.000

500.000

Omgevingswet

1.269.000

Geothermie

300.000

Capaciteit ruimtelijke initiatieven

175.000

175.000

Oosterenk

120.000

60.000

Programma aanpak stikstof

250.000

Wonen met zorg

400.000

400.000

Programma 7. Vitale wijken

80.583.572

-43.403.122

79.765.742

-43.857.792

79.602.742

-43.857.792

79.416.992

-43.849.042

- waarvan structureel

78.642.434

-43.392.484

79.147.354

-43.838.404

79.270.354

-43.838.404

79.373.354

-43.838.404

- waarvan incidenteel

1.941.138

-10.638

618.388

-19.388

332.388

-19.388

43.638

-10.638

Mobiliteit

50.000

50.000

Bestrijding Japanse Duizendknoop

200.000

200.000

Dierenwelzijn

35.000

5.000

20.000

Groen en recreatie

490.000

226.000

260.000

Ruimte voor de rivier

33.000

33.000

33.000

33.000

Onderhoudskosten Katerveersluizen

8.750

8.750

Onderhoudskosten Katerveersluizen bijdrage derden

-8.750

-8.750

Engelse Werk

10.638

10.638

10.638

10.638

Engelse Werk dekking rijksbijdrage

-10.638

-10.638

-10.638

-10.638

Regie op ondergrondse infrastructuur

52.500

Energiecontroles Omgevingsdienst

70.000

85.000

Storting in voorziening afval

1.000.000

Programma 8. Bestuur en dienstverlening

10.195.247

-2.955.732

9.999.828

-2.932.813

9.959.828

-2.932.813

9.984.828

-2.932.813

- waarvan structureel

9.903.828

-2.932.813

9.934.828

-2.932.813

9.959.828

-2.932.813

9.984.828

-2.932.813

- waarvan incidenteel

291.419

-22.919

65.000

0

0

0

0

0

Inschrijving asielzoekers in BRP

35.000

Versimpelteam

65.000

65.000

Capaciteit adresonderzoeker

32.750

Capaciteit woon- en adresfraude

40.750

KCC project

22.919

Idem: dekking reserve nog uit te voeren werken

-22.919

75 jaar bevrijding

50.000

Toegankelijkheid stemlokalen

45.000

Programma 9. Bedrijfsvoering

44.907.729

-4.960.250

44.285.014

-4.543.750

44.152.014

-4.543.750

44.294.014

-4.543.750

- waarvan structureel

43.574.014

-4.536.750

43.421.014

-4.536.750

43.698.014

-4.536.750

43.820.014

-4.536.750

- waarvan incidenteel

1.333.715

-423.500

864.000

-7.000

454.000

-7.000

474.000

-7.000

Digitale transitie

486.000

457.000

47.000

67.000

Informatievoorziening, basis op orde

400.000

400.000

400.000

400.000

Overheadkosten vanwege formatieuitbreiding

31.215

-7.000

7.000

-7.000

7.000

-7.000

7.000

-7.000

Informatievoorziening / ICT

416.500

Idem dekking bedrijfsvoeringsreserve

-416.500

Programma 10. Algemene dekkingsmidddelen

5.431.940

-371.814.399

11.273.940

-374.876.949

17.138.940

-375.694.949

24.471.940

-383.176.664

- waarvan structureel

5.072.940

-358.385.664

11.438.940

-367.897.664

17.276.940

-372.965.664

24.471.940

-380.776.664

- waarvan incidenteel

359.000

-13.428.735

-165.000

-6.979.285

-138.000

-2.729.285

0

-2.400.000

Energie dekking rijksbijdrage

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

Uitvoering OZB

85.000

Onttrekking aan de reserve incidentele bestedingen

-11.205.000

-6.643.285

-2.479.285

-2.150.000

Stelpost verlaging Op orde/vindplaats schulden

-167.000

-138.000

-138.000

Gemeentefonds DU transitiefonds jeugd

-1.181.000

Gemeentefonds DU Geweld hoort nergens thuis

-75.000

Gemeentefonds Opvang slachtoffers mensenhandel

-184.796

Gemeentefonds Proeftuinen Cultuur

-200.000

Rijksbijdrage laaggeletterdheid

-131.000

Dekking reserve nog uit te voeren werken sociaal

-46.000

-86.000

Stelposten concern

-74.000

-27.000

Subsidie 2020 Voedselbank dekking

-20.000

Storting reserve incidentele bestedingsvoorstellen 21-22

535.000

Begrotingsresultaat 2020

-155.939

ga terug