EMU-saldo

EMU-saldo

De wet HOF is de uitvoering van een Europese afspraak gericht op stabiliteit van de Eurozone. Voor de uitvoering van deze afspraak wordt gewerkt met de berekening van het EMU-saldo. Dit is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de totale overheid (zowel het Rijk als de provincies, gemeenten en waterschappen).

De in Europees verband gemaakte afspraak houdt in dat het nationale EMU-saldo niet hoger mag zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. Dit wordt vertaald naar een norm voor de gezamenlijke provincies, gemeenten en waterschappen, maar in Europees verband wordt enkel gekeken naar de 3% voor Nederland als geheel. in het Bestuurlijk Overleg tussen rijk en mede-overheden is afgesproken dat de macronorm voor de mede-overheden voor de jaren 2019 tot en met 2022 -0,4% van het bbp bedraagt. Voor de gemeenten als geheel ligt de macronorm op -0,27.
Het rijk heeft de gemeentelijke macronorm vertaald naar een individuele EMU-referentiewaarde per gemeente. Voor Zwolle is deze afgelopen jaar gesteld op - € 18,84 mln. De EMU-referentiewaarde is geen norm, maar een indicatie van het aandeel van de gemeente in de gezamenlijke tekortnorm.

De berekening van het EMU-saldo voor de gemeente Zwolle is hieronder opgenomen.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan of onttrekking uit reserves

-9.292.792

4.406.209

-4.896.128

-6.583.128

-7.479.413

2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

18.598.850

21.734.398

21.728.368

21.328.311

20.221.522

3. Bruto toevoegingen aan voorzieningen ten laste van de exploitatie

317.115

1.305.400

305.400

305.400

305.400

4. Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

95.943.000

77.630.000

41.087.000

9.851.000

10.627.000

5. Bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in relatie tot de onder 4. genoemde investeringen

35.989.000

10.114.000

14.706.000

6. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

7. Aankoop van grond en uitgaven aan bouwrijp en woonrijp maken

44.857.991

18.420.310

9.577.442

4.214.701

3.390.674

8. Baten bouwgrondexploitatie

37.545.162

33.777.991

19.509.889

10.804.987

13.437.838

9. Betalingen ten laste van voorzieningen

1.409.241

1.635.256

1.524.425

1.753.358

1.759.427

10. Kosten transacties met derden, ten laste van de reserves

0

0

0

0

0

11. Verkoop van deelnemingen en aandelen:

11a. Gaat u effecten verkopen?

nee

nee

nee

nee

nee

Indien ja: welke effecten gaat u verkopen?

11b. Indien ja: wat is de verwachte boekwinst?

Berekend EMU-saldo

-59.052.897

-26.347.568

-835.338

10.036.511

10.708.246

ga terug