Overzicht taakvelden

Gemeenten zijn vrij in de indelingen die ze voor de verschillende doeleinden willen hanteren. Dit heeft als gevolg dat op basis van de gemeentelijke administraties geen direct op landelijk niveau aggregeerbare financiële gegevens over taken en activiteiten beschikbaar zijn.

Een betere vergelijkbaarheid van baten en lasten die verbonden zijn aan de verschillende taken van gemeenten is in het belang van de raad, die dergelijke informatie kan benutten voor de eigen sturing op prioriteiten. Ook moet worden voldaan aan de behoefte van verschillende derden gebruikers (Rijk, de EU en het CBS in verband met landelijke statistieken en ten behoeve van onderzoeksdoeleinden). In de herziening van het BBV is voorgeschreven dat colleges de ramingen en realisatiecijfers die zij moeten leveren voor de begrotingsuitvoering, indelen aan de hand van uniforme eenheden, waaraan de bijbehorende baten en lasten moeten worden toegerekend.

Deze  taakvelden worden bij ministeriële regeling vastgesteld en moeten worden opgenomen in een overzicht bij de financiële begroting en de jaarrekening

Taakvelden

Lasten

Baten

Saldi

Bestuur en ondersteuning

86.306.997

-405.025.029

-318.718.032

Bestuur

5.755.134

-

5.755.134

Burgerzaken

3.122.447

-1.771.712

1.350.735

Beheer overige gebouwen en gronden

9.857.949

-12.991.736

-3.133.787

Overhead

44.292.686

-3.759.837

40.532.849

Treasury

-704.388

-1.889.411

-2.593.799

OZB woningen

595.372

-17.215.000

-16.619.628

OZB niet woningen

595.372

-25.443.000

-24.847.628

Parkeerbelasting

53.895

-4.566.800

-4.512.905

Belastingen overig

416.534

-795.881

-379.347

Algemene + overige uitkeringen

-

-313.041.547

-313.041.547

Overige baten en lasten

3.276.000

-250.000

3.026.000

Vennootschapsbelasting (VpB)

152.100

-

152.100

Mutaties reserves

18.893.896

-23.300.105

-4.406.209

Veiligheid

13.333.301

-209.663

13.123.638

Crisisbeheersing en Brandweer

9.432.525

-

9.432.525

Openbare orde en Veiligheid

3.900.776

-209.663

3.691.113

Verkeer en vervoer

22.445.094

-8.004.912

14.440.182

Verkeer, vervoer en waterstaat

15.827.438

-1.055.102

14.772.336

Parkeren

5.753.985

-6.435.375

-681.390

Recreatieve havens

97.299

-44.867

52.432

Econ havens en waterwegen

634.842

-401.224

233.618

Openbaar vervoer

131.530

-68.344

63.186

Economie

3.421.502

-1.184.669

2.236.833

Economische ontwikkeling

750.814

-

750.814

Bedrijfsloket en -regelingen

267.232

-319.669

-52.437

Economische promotie

2.403.456

-865.000

1.538.456

Onderwijs

19.343.579

-5.156.964

14.186.615

Onderwijshuisvesting

12.814.020

-69.628

12.744.392

Onderwijsbeleid + leerlingenzaken

6.529.559

-5.087.336

1.442.223

Sport, cultuur en recreatie

41.019.280

-2.277.467

38.741.813

Sportbeleid en activering

2.049.011

-

2.049.011

Sportaccommodaties

7.653.542

-2.036.141

5.617.401

Cultuurpresentatie, productie participatie

10.027.464

-42.783

9.984.681

Musea

4.010.380

-

4.010.380

Cultureel erfgoed

743.622

-

743.622

Media

4.538.335

-

4.538.335

Openbaar groen + openluchtrecreatie

11.996.926

-198.543

11.798.383

Sociaal domein

286.727.961

-59.104.510

227.623.451

Samenkracht + burgerparticipatie

13.775.896

-8.291

13.767.605

Wijkteams

8.876.696

8.876.696

Inkomensregelingen

64.270.212

-49.514.928

14.755.284

Begeleide participatie

18.217.964

-3.623.349

14.594.615

Arbeidsparticipatie

5.931.156

-140.000

5.791.156

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.910.681

-190.313

3.720.368

Maatwerkdienstverlening 18+

35.056.559

-1.512.845

33.543.714

Maatwerkdienstverlening 18-

38.740.563

38.740.563

Geëscaleerde zorg 18+

91.922.216

-2.529.755

89.392.461

Geëscaleerde zorg 18-

6.026.018

-1.585.029

4.440.989

Volksgezondheid en milieu

31.665.762

-26.104.269

5.561.493

Volksgezondheid

4.949.521

-

4.949.521

Riolering

6.402.875

-7.570.083

-1.167.208

Afval

15.966.378

-17.455.142

-1.488.764

Milieubeheer

3.186.272

-

3.186.272

Begraafplaatsen en crematoria

1.160.716

-1.079.044

81.672

VHROSV

63.802.289

-60.998.282

2.804.007

Ruimtelijke ordening

1.065.317

-24.352

1.040.965

Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

56.592.868

-56.076.538

516.330

Wonen en bouwen

6.144.104

-4.897.392

1.246.712

Taakvelden

568.065.765

-568.065.765

-

ga terug