Overzicht voorzieningen

Overzicht voorzieningen

Dit overzicht geeft de verwachte stand weer van alle voorzieningen in het jaar 2020.
In de toelichtingen per voorziening wordt een specificatie gegeven van het verwachte verloop van de betreffende voorziening over de jaren 2019 tot en met 2023.

Nummer voorziening

Naam voorziening

Maakt onderdeel uit van programma

Stand per
1 januari 2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per
31 december 2020

001

Voorziening afval

3.276.568

1.000.000

1.262.945

3.013.623

002

Voorziening riolering

3.518.290

460.990

3.057.300

022

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

3.592.325

196.635

3.395.690

023

Voorziening rechtspositionele verplichtingen

384.724

168.702

216.022

Subtotaal type voorzieningen passivaposten

-

10.771.907

1.000.000

2.089.272

9.682.635

102

Algemene voorziening Vastgoed

5.145.546

103.081

5.248.627

103

W.R.Z.V.

132.205

73.923

58.282

104

Voorziening dubieuze debiteuren

201.720

305.400

350.000

157.120

105

Risico oninbaar schuldhulpverlening

87.669

87.669

106

Risico oninbaar bijstandsleningen

323.376

323.376

107

Risico oninbaar bijstandsvorderingen

7.081.417

7.081.417

Subtotaal type voorzieningen activaposten

-

12.971.933

408.481

423.923

12.956.491

Totale omvang reserves

-

23.743.840

1.408.481

2.513.195

22.639.126

ga terug