Programma 2. Inwonersondersteuning

Met het programma inwonersondersteuning richten we ons op het bieden van individuele ondersteuning en het verstrekken van voorzieningen aan alle inwoners, jong en oud om de mogelijkheden te bieden om mee te doen. Het gaat daarbij om (ambulante) ondersteuning vanuit de Wmo, jeugdzorg en de ondersteuning naar de arbeidsmarkt. De meeste Zwollenaren zijn in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken en verbanden mee te doen in de samenleving. We investeren in het handhaven en vergroten van draagkracht van inwoners door bijvoorbeeld het welzijnswerk en de ondersteuning van mantelzorgers (programma 1. Samenleving). In aanvulling op deze ondersteuning heeft een deel van de inwoners nog individuele ondersteuning en / of zorg nodig om te kunnen participeren. Met behulp van de voorzieningen uit het programma inwonersondersteuning bevorderen we, samen met maatschappelijke partners en werkgevers, (economische) zelfredzaamheid en participatie en zetten wij in op het voorkomen van sociaal isolement.

Inwoners kunnen met hun ondersteuningsvragen op alle leefgebieden terecht bij het Sociaal Wijkteam. Het Sociaal Wijkteam is laagdrempelig en toegankelijk voor inwoners. Met de inwoner wordt besproken wat nodig is, wat mogelijk is en wat voor hem/haar de beste aanpak is. Vertrekpunt is wat de inwoner en zijn sociaal netwerk zelf kan en welke voorliggende voorzieningen van meerwaarde zijn (programma 1. Samenleving). Indien nodig biedt het Sociaal Wijkteam zelf lichte en/of kortdurende ondersteuning. Als dat niet volstaat, wordt een maatwerkvoorziening ingezet voor gespecialiseerde ondersteuning. Dit kunnen voorzieningen zijn uit de Wmo (waaronder dagbesteding, thuisondersteuning, rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen), de (ambulante) jeugdzorg of inzet vanuit het participatiebudget. Zo draagt het Sociaal Wijkteam zorg voor een samenhangend pakket van ondersteuning en diensten die bijdragen om mensen weer mee te laten doen in de samenleving of die zorgen voor ondersteuning daar waar dat niet vanzelf gaat.

Wij zetten het komende jaar in op de gewenste hervorming. We kijken wat inwoners nodig hebben om te participeren en zelfstandig te wonen en sluiten zoveel mogelijk aan bij initiatieven die er zijn in de wijk. We willen dat inwoners met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen in het voorveld zodat tijdig ondersteuning kan worden gekregen, in de eigen omgeving, zoveel mogelijk aansluitend op de normale leefwereld, zo zwaar als moet maar zo licht als kan. Op deze manier hoeven minder inwoners gebruik te maken van maatwerkvoorzieningen en ontstaat een beweging van de inzet van de achterkant (inzet individuele voorzieningen) naar de voorkant. Door meer en eerder aan te sluiten op voorliggende voorzieningen wordt er minder een beroep gedaan op (duurdere) individuele voorzieningen.

We investeren in de hervorming door:

  • Het verbeteren van de aansluiting van de dagbesteding, begeleiding en participatie op het voorliggende veld (collectiviseren van voorzieningen, relatie met programma 1. Samenleving).
  • Het verbeteren van de ondersteuning aan Zwolse gezinnen door het zetten van stappen richting de integrale uitvoering van een integraal gezinsplan (integrale (gezins-) aanpak). Dit zorgt voor minder ondersteuners over de vloer, minder versnippering en een betere onderlinge afstemming tussen professionals.
  • Het verbeteren van de aansluiting tussen de ondersteuning en voorzieningen die inwoners nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen wonen met beschermde woonvormen (programma 3. Opvang en bescherming) .
  • Te investeren in de toegang tot de jeugdzorg en de samenwerking tussen Sociale Wijkteams, huisartsen, jeugdgezondheidszorg en onderwijs waardoor kinderen en ouders een sneller en beter passend antwoord krijgen op hun ondersteuningsvraag, met als resultaat 'zo licht als kan, en zo zwaar als nodig' ('samenhang en samenwerking in de toegang').
  • Te investeren in de doorgaande lijn van ondersteuning en ontwikkeling, zodat iedere Zwollenaar met arbeidspotentieel naar zijn of haar vermogen deelneemt aan de arbeidsmarkt.
ga terug