Doel 1.3.4 Wij bouwen aan en op het beroepsonderwijs dat onderwijs met de regionale economie en arbeidsmarkt verbindt

Activiteiten

 • We werken samen met het onderwijs en ondernemers in de Human Capital Agenda (zie doel 5.1.1), waaronder de Campus kind en educatie, sterk techniekonderwijs in het vmbo, Thorbecke in bedrijf
 • We zetten in op basisvaardigheden
  • We zetten extra in op het herkennen, opsporen en verwijzen actief inwoners met een taalachterstand.
  • We blijven jaarlijks krachtig inzetten op volwasseneneducatie: we streven jaarlijks naar 80 formele trajecten en 200 non-formele trajecten.
 • Voortzetten van de bruisactiviteiten (waaronder bruisweek) voor een grotere groep studenten, waarmee ook de zichtbaarheid en aanwezigheid van studenten wordt vergroot; dit versterkt ook de betrokkenheid van studenten met de binnenstad.
  • De bouw van de vierde woontoren op het Talentplein, gericht op studenten (zie doel 6.2.2).
  • We geven uitvoering aan de City Deal Kennis Maken.
  • We betrekken het onderwijs en studenten in onze opgaven, bijvoorbeeld door het verstrekken van opdrachten aan de Nieuwe Hanze Unie, samenwerking met lectoraten van de onderwijsinstellingen als ook de invulling van stage- en afstudeerplaatsen.
 • Het klimaat voor jonge ondernemers wordt versterkt via het nieuwe startup beleid (zie doel 5.1.2).

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 1.3.4

1.549.843

-1.236.759

313.084

0

0

313.084

Kredieten

Dit doel bevat in de Begroting 2020 geen kredieten waarover gerapporteerd wordt.

ga terug