Doel 1.3.4 Wij bouwen aan en op het beroepsonderwijs dat onderwijs met de regionale economie en arbeidsmarkt verbindt

Beschrijving doel

In het studiejaar 2019 / 2020 komen veel nieuwe ontwikkelingen in een volgende fase, waaronder de Campus Kind en Educatie (samenwerking tussen mbo, hbo en het werkveld op het terrein van kindberoepen), sterk techniekonderwijs in het vmbo (landelijke regeling met een lokale uitwerking), Thorbecke in bedrijf (samen met lokale ondernemers worden stageplekken gecreëerd binnen de muren van het onderwijsgebouw voorafgaand aan een externe stage) en Regio-opleiders (samenwerking tussen de regionale mbo's en hbo's en commerciële opleiders, waarbij 1 loket voor nascholing is ontstaan). In al deze ontwikkelingen staat de verbinding tussen (beroeps)onderwijs, regionale economie en arbeidsmarkt centraal. Het bedrijfsleven heeft meegedacht in deze ontwikkelingen en verbindt zich ook aan de uitvoering. Er ontstaan steeds meer hybride leervormen, waarin het schoolse leren en het leren in de beroepspraktijk steeds meer door elkaar loopt. Als gemeente participeren we financieel of in menskracht in deze ontwikkelingen.
Daarnaast blijven de ingezette acties van afgelopen jaren ook doorgaan. In de ambities 2.2 en 5.1 en de daarbij horende doelen worden de human capital agenda, de relatie tussen onderwijs, economie en arbeidsmarkt en de arbeidsmarktontwikkelingen al beschreven. Het onderwijs is een belangrijke partner in deze ontwikkelingen, als opleider en werkgever. Bij alle sectortafels is het onderwijs aangesloten. De drie lerarenopleidingen (in samenwerking met veel primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo-instellingen) uit Zwolle hebben meerdere subsidieaanvragen landelijk gehonoreerd gekregen om het lerarentekort tegen te gaan.
We blijven inzetten op Zwolle als interessante studie- en studentenstad. Dit geldt niet alleen voor de periode tijdens de studie, maar ook na de studie op de arbeidsmarkt. De onderwijsinstellingen zorgen voor een aantrekkelijk studieklimaat. Wij zorgen voor een goede samenwerking in het curriculum op actuele thema's, stageplekken en (maatschappelijke) onderzoeksopdrachten onder meer door de samenwerking in de City Deal Kennis Maken. Daarnaast is voor (oud-)studenten huisvesting, aantrekkelijke voorzieningen, gerichte activiteiten en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt ook van belang.
Naast de rijksmiddelen voor laaggeletterdheid/ basisvaardigheden zetten we lokaal in op de taalcoaches bij Taalpunt.

Criteria

Wij bouwen aan en op het beroepsonderwijs dat onderwijs met de regionale economie en arbeidsmarkt verbindt, zodanig dat:

  • De aantrekkelijkheid van Zwolle voor studenten (als studie- en woonstad) wordt versterkt.
  • De zichtbaarheid van studenten in de stad wordt vergroot.
  • De binding tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterkt wordt.
  • De basisvaardigheden van (nieuwe) inwoners met taalachterstand verbetert zodat zij aantoonbaar participeren, waaronder door arbeidsdeelname.
  • De kennis die er in de stad is beter wordt benut.
  • Er meer innovatie en creativiteit is.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

ga terug