Overzicht reserves

Overzicht reserves

Dit overzicht geeft de verwachte stand weer van alle reserves in het jaar 2020.
In de toelichtingen per reserve  wordt een specificatie gegeven van het verwachte verloop van de betreffende reserve over de jaren 2019 tot en met 2023.

Nummer reserve

Naam reserve

Maakt onderdeel uit van programma

Stand per
1 januari 2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per
31 december 2020

Waarvan budgettaire ruimte waarover nog besluitvorming moet plaats vinden

A01

Algemene reserve

60.662.804

30.548.939

30.113.865

A03

Reserve Wezo financiële risico's

697.998

292.349

990.347

Subtotaal type weerstands- en risicoreservering

61.360.802

292.349

30.548.939

31.104.212

0

B01

Begraafplaatsen

1.676.825

26.800

1.703.625

B02

Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen

175.165

66.017

109.148

Subtotaal type reservering gekoppeld aan kostendekkend beginsel

1.851.990

26.800

66.017

1.812.773

0

C01

ICT investeringen

2.519.524

435.380

2.084.144

C02

Kapitaallasten wagenpark

39.421

39.421

C03

Algemene bedrijfsreserve Vastgoed

1.678.464

5.250.000

5.250.000

1.678.464

C04

Dekkingsreserve kapitaallasten

25.146.410

704.583

24.441.827

D01

Onderhoud panden gemeentelijke organisatie

1.273.011

127.206

61.297

1.338.920

D02

Reserve civiele infrastructuur

0

0

D03

Onderhoud Recreatieplassen

188.336

66.365

31.750

222.951

D04

Onderhoud Kleine Veer

21.670

2.557

2.524

21.703

D06

Onderhoud wijk- en buurtcentra

286.476

121.885

121.885

286.476

D07

Onderhoud sportaccommodaties

530.782

170.884

396.140

305.526

D08

Onderhoud verhuurde panden

3.180.325

3.188.459

3.252.264

3.116.520

D09

Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden

68.208

441.193

454.581

54.820

F01

Bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie

14.000

14.000

F02

Bedrijfsvoeringsreserve algemeen

1.918.514

1.918.514

Subtotaal type ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten

36.865.141

9.368.549

10.710.404

35.523.286

0

G02

Nog uit te voeren werken sociaal

974.710

192.000

700.680

466.030

G03

Nog uit te voeren werken fysiek

6.969.960

5.825.200

11.425.416

1.369.744

G04

Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie

274.469

46.644

65.802

255.311

H01

Stadsontwikkelfonds

1.691.440

1.691.440

1.691.440

H02

Reserve incidentele bestedingen

3.939.223

31.453.450

12.605.000

22.787.673

H06

Parkeren bereikbaarheidsfonds

4.003.911

4.591.000

3.952.000

4.642.911

H08

Bestemmingsplannen

209.737

180.000

329.672

60.065

H11

Gebiedsbeheersplan

10.293.799

640.672

500.000

10.434.471

H12

Spoorzone

9.728.007

3.088.480

7.464.790

5.351.697

H13

Voorsterpoort

4.239.215

67.000

1.543.000

2.763.215

2.763.215

H14

Verkiezingen

41.703

156.877

16.040

182.540

Subtotaal type overige bestemmingsreserves

42.366.174

46.241.323

38.602.400

50.005.097

4.454.655

Stelpost inschatting hogere reservering bij jaarrekening

5.000.000

5.000.000

Totale omvang reserves

147.444.107

55.929.021

79.927.760

123.445.368

4.454.655

ga terug