Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

Een balans is een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment. De balans bestaat uit twee kanten die met elkaar in evenwicht zijn: de activa en de passiva. Activa zijn kort gezegd de bezittingen en passiva zijn de middelen waarmee de activa gefinancierd worden (eigen en vreemd vermogen). De term balans doelt op het evenwicht tussen de bezittingen en de manier waarop ze gefinancierd worden.

Meerjarenbalans activa

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Immateriële vaste activa

bijdrage aan activa van derden

4.093.508

3.933.000

3.537.000

3.145.000

2.769.000

2.436.000

Materiële vaste activa

investeringen met economisch nut

368.327.212

370.069.000

388.607.000

381.316.000

364.783.000

349.211.000

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

29.236.169

28.676.000

27.592.000

26.135.000

24.685.000

23.259.000

investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

53.404.207

69.168.000

69.036.000

72.104.000

69.370.000

66.479.000

in erfpacht uitgegeven

3.940.840

3.934.000

3.934.000

3.934.000

3.934.000

3.934.000

Financiële vaste activa

kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen

982.196

982.000

982.000

982.000

982.000

982.000

leningen aan:

woningbouwcorporaties

13.138.425

12.182.000

11.211.000

10.197.000

9.137.000

8.263.000

deelnemingen

3.212.181

3.009.000

2.806.000

2.603.000

2.603.000

2.603.000

overige verbonden partijen

4.635.485

3.972.000

3.851.000

3.724.000

3.598.000

3.598.000

overige langlopende leningen

7.793.480

5.394.000

5.140.000

4.885.000

4.628.000

4.349.000

overige uitzettingen > 1 jaar

260.702

0

0

0

0

0

Totaal vaste activa

489.024.405

501.319.000

516.696.000

509.025.000

486.489.000

465.114.000

Voorraden

bouwgronden in exploitatie

55.146.710

64.298.000

48.865.000

38.860.000

32.523.000

22.390.000

overige voorraden

329.347

329.000

329.000

329.000

329.000

329.000

uitzettingen < 1 jaar

34.716.354

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

liquide middelen

1.067.798

0

0

0

0

0

overlopende activa

20.235.595

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Totaal vlottende activa

111.495.804

119.627.000

104.194.000

94.189.000

87.852.000

77.719.000

Totaal activa

600.520.209

620.946.000

620.890.000

603.214.000

574.341.000

542.833.000

Meerjarenbalans passiva

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Eigen vermogen

algemene reserve

51.663.557

60.663.000

30.114.000

30.114.000

30.114.000

30.114.000

bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

1.828.661

1.852.000

1.813.000

1.778.000

1.743.000

1.708.000

overige bestemmingsreserves

107.346.984

84.929.000

91.518.000

82.015.000

70.938.000

67.195.000

gerealiseerd resultaat

13.567.606

Voorzieningen

Voorzieningen

13.026.165

10.772.000

9.683.000

7.531.000

5.118.000

2.669.000

Vaste schulden

obligatieleningen

26.000.000

26.000.000

26.000.000

26.000.000

16.000.000

16.000.000

binnenlandse banken en overige financiële instellingen

208.498.407

197.403.000

194.154.000

182.509.000

170.816.000

159.306.000

openbare lichamen

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

27.500.000

overige binnenlandse sectoren

1.997.887

1.853.000

1.802.000

1.752.000

1.701.000

1.651.000

buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Totaal vaste passiva

478.929.267

438.472.000

410.084.000

386.699.000

351.430.000

326.143.000

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

vlottende schulden < 1 jaar

66.413.058

78.286.000

78.286.000

78.286.000

78.286.000

78.286.000

overlopende passiva

55.177.884

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

Totaal vlottende passiva

121.590.942

123.286.000

123.286.000

123.286.000

123.286.000

123.286.000

financieringstekort

59.188.000

87.520.000

93.229.000

99.625.000

93.404.000

Totaal passiva

600.520.209

620.946.000

620.890.000

603.214.000

574.341.000

542.833.000

ga terug