Meerjarenoverzicht per programma

Meerjarenoverzicht programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Meerjarenoverzicht programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Meerjarenoverzicht

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2018

2.686.071

-325.268.890

-322.582.819

51.110.508

-56.054.202

-429.747.529

Begroting 2019

2.731.832

-333.205.904

-330.474.072

357.350

-18.812.884

-349.644.306

Begroting 2020

4.814.268

-359.053.460

-354.239.192

617.672

-12.760.939

-366.382.459

Begroting 2021

11.191.268

-367.293.664

-356.102.396

82.672

-7.583.285

-363.603.009

Begroting 2022

17.056.268

-372.761.664

-355.705.396

82.672

-2.933.285

-358.556.009

Begroting 2023

24.389.268

-380.572.664

-356.183.396

82.672

-2.604.000

-358.704.724

Ontwikkelingen 2019 - 2020

De uitkomsten van de mei- en septembercirculaire van het gemeentefonds zijn in de begroting verwerkt. Daarnaast is de
opbrengstraming verrekening BTW-compenasatiefonds (BCF) fors naar beneden bijgesteld omdat de werkelijk gerealiseerde
opbrengst lager uitvalt. De in de begroting 2020 geraamde opbrengst BCF bedraagt € 0,3 miljoen en is daarmee gelijk aan
de landelijk richtlijn. Verder zijn de beschikbare concernposten voor volumegroei Wmo en jeugd en abonnementstarief volledig toegedeeld aan de onder programma 2 geraamde budgetten voor Wmo en jeugd. De behoedzaamheidsmarge om tegenvallende
interventiemaatregelen in het sociaal domein op te vangen bedraagt in 2020 € 2,0 miljoen.

Mutaties meerjarenraming:

Reeds vastgestelde mutaties

2020

2021

2022

2023

Opmerking

Netto resultaat kapitaallasten

-321.000

-953.000

-1.518.000

Behoedzaamheidsmarge transformatieopbrengsten Sociaal Domein

500.000

500.000

500.000

Eenmalige onttrekking aan reserve incidentele bestedingen in verband met soc domein

500.000

900.000

900.000

Algemene uitkering gemeentefonds

-7.727.000

-11.025.000

-17.451.000

OZB volume-aanpassing

-436.000

-1.025.000

-1.390.000

Stelpost inflatie gemeentelijke tarieven

-1.150.000

-2.115.000

-3.135.000

Trendmatige loon- en prijsaanpassingen

5.900.000

11.000.000

16.350.000

Rente-/treasuryresultaat

-290.000

300.000

1.085.000

Overige investeringslasten (o.a. Onderwijswet)

1.064.000

1.906.000

2.579.000

Dividend Wadinko (looptijd t/m 2020)

50.000

50.000

50.000

Stadsuitbreidinglasten

263.000

338.000

413.000

Overige posten nog te verdelen naar programma's:

Interventieplan sociaal domein

-2.100.000

-4.100.000

-4.900.000

PPN 20-23

Extra lasten preventie en toegang jeugd

200.000

500.000

800.000

PPN 20-23

Wet banenafspraken

50.000

113.000

190.000

Besparing toeristenbelasting

-125.000

-250.000

-250.000

PPN 20-23

Ontwikkeling volumegroei sociaal domein

800.000

2.200.000

3.500.000

Gevolgen abonnementstarief

300.000

400.000

400.000

Incidenteel gehonoreerde bestedingen:

Energie dekking rijksbijdrage

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

PPN 20-23

Uitvoering OZB

85.000

PPN 20-23

Onttrekking aan de reserve incidentele bestedingen

-11.205.000

-6.643.285

-2.479.285

-2.150.000

PPN/Begr.

Stelpost verlaging Op orde/vindplaats schulden

-167.000

-138.000

-138.000

Begr. 2019

Gemeentefonds DU transitiefonds jeugd

-1.181.000

Gemeentefonds DU Geweld hoort nergens thuis

-75.000

Voorgestelde mutaties

2020

2021

2022

2023

Opmerking

Rijksbijdrage Opvang slachtoffers mensenhandel

-184.796

incidenteel

Rijksbijdrage Proeftuinen Cultuur, hybride productiehuis

-200.000

incidenteel

Rijksbijdrage Beschermd Wonen

-6.379.000

-7.003.000

-7.494.000

-7.494.000

structureel

Rijksbijdrage laaggeletterdheid

-131.000

incidenteel

Dekking reserve nog uit te voeren werken sociaal (DATO)

-46.000

-86.000

incidenteel

Stelposten concern (DATO)

-74.000

-27.000

incidenteel

Voedselbank dekking

-20.000

incidenteel

Stelpost bezuiniging beheer openbare ruimte

76.000

76.000

76.000

76.000

structureel

Storting reserve incidentele bestedingsvoorstellen 21-22

535.000

incidenteel

Exploitatiesaldo begroting 2020 t.l.v. algemene concernreserve

-155.939

incidenteel