Meerjarenoverzicht per programma

Meerjarenoverzicht programma 9. Bedrijfsvoering

Meerjarenoverzicht programma 9. Bedrijfsvoering

Meerjarenoverzicht

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2018

41.073.247

-3.522.247

37.551.000

2.915.465

-3.124.020

37.342.445

Begroting 2019

42.134.560

-2.985.260

39.149.300

615.043

-617.693

39.146.650

Begroting 2020

44.292.686

-3.759.837

40.532.849

615.043

-1.200.413

39.947.479

Begroting 2021

43.669.971

-3.759.837

39.910.134

615.043

-783.913

39.741.264

Begroting 2022

43.536.971

-3.759.837

39.777.134

615.043

-783.913

39.608.264

Begroting 2023

43.678.971

-3.759.837

39.919.134

615.043

-783.913

39.750.264

Ontwikkelingen 2019 - 2020

Bij de perspectiefnota 2020-2023 is € 60.000 structureel beschikbaar gesteld voor de digitale transitie.

Mutaties meerjarenraming:

Reeds vastgestelde mutaties

2020

2021

2022

2023

Opmerking

Ambtsjubilea overgangsregeling

-150.000

-150.000

-150.000

FLO overgangsrecht

-3.000

274.000

396.000

Incidenteel gehonoreerde bestedingen:

Overheadkosten vanwege formatieuitbreiding

24.215

PPN 20-23

Digitale transitie

486.000

457.000

47.000

67.000

PPN 20-23

Informatievoorziening, basis op orde

400.000

400.000

400.000

400.000

Begr. 2019

Voorgestelde mutaties

2020

2021

2022

2023

Opmerking

Uitbreiding werkplekken Omgevingsdienst

7.000

7.000

7.000

7.000

structureel

Uitbreiding werkplekken Omgevingsdienst bijdrage

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

structureel

Informatievoorziening

416.500

incidenteel

Idem dekking bedrijfsvoeringsreserve

-416.500

incidenteel