Programma 2. Inwonersondersteuning

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 2.1.1

8.958.696

0

8.958.696

0

0

8.958.696

Doel 2.1.2

793.300

0

793.300

0

0

793.300

Doel 2.1.3

33.300.615

-1.058.635

32.241.980

0

0

32.241.980

Ambitie 2.1

43.052.611

-1.058.635

41.993.976

0

0

41.993.976

Doel 2.2.1

23.802.873

-3.763.349

20.039.524

292.349

-82.000

20.249.873

Doel 2.2.2

346.247

0

346.247

0

0

346.247

Ambitie 2.2

24.149.120

-3.763.349

20.385.771

292.349

-82.000

20.596.120

Doel 2.3.1

3.921.766

0

3.921.766

0

0

3.921.766

Doel 2.3.2

34.818.797

0

34.818.797

0

0

34.818.797

Ambitie 2.3

38.740.563

0

38.740.563

0

0

38.740.563

Totaal

105.942.294

-4.821.984

101.120.310

292.349

-82.000

101.330.659

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Doel 2.2.1

7.923.005

3.310.785

4.612.220

4.612.220

0

0

Ambitie 2.2

7.923.005

3.310.785

4.612.220

4.612.220

0

0

Totaal

7.923.005

3.310.785

4.612.220

4.612.220

0

0

ga terug