Doel 1.2.2 We versterken de vitaliteit van inwoners door sport en bewegen

Activiteiten

 • Subsidiëring van SportService Zwolle als uitvoeringsorganisaties van het gemeentelijk sportbeleid met betrekking tot reguliere taken ten behoeve van:
  • Verhuurtaak met een doorontwikkeling om te komen tot een éénportaalfunctie en de sportloketfunctie.
  • Verenigingsondersteuning voor reguliere en gehandicaptensportverenigingen (onder andere op het gebied van deskundigheidsbevordering, sport- en beweegstimulering en het verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van het sportaanbod van verenigingen).
 • Subsidiering van de inzet van buurtsportcoaches (vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties), gericht op sport- en maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen (waaronder inactieven, jeugd en senioren) en continuering van de samenwerking daarbinnen tussen SportService Zwolle, WIJZ en Travers Welzijn. In 2020 zal worden bezien hoe en op welke wijze sportmanagement een rol kan hebben in versterking van het maatschappelijk voorveld (Hervormingsagenda, spoor 1). Als onderdeel van de Begroting 2020 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 12 (versterken maatschappelijk voorveld).
 • Aangepast sporten:
  • Subsidiering van het sportstimuleringsproject Special Heroes en G-sportverenigingen voor uitvoering van hun activiteiten.
  • Inzet G-sportconsulent van SSZ op samenwerking tussen gehandicaptensportorganisaties en het verder ontwikkelen van een servicepunt aangepast sporten in samenwerking met de regio IJsselland.
 • Stimulering van sportparticipatie van kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen (zie ook doel 4.2.1).
 • Subsidiering van het zwemvangnet voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 1.2.2

1.952.848

0

1.952.848

0

0

1.952.848

Kredieten

Wmo tender
De gemeente Zwolle heeft (samen met andere regiogemeenten) deelgenomen aan  de Wmo-tender van de provincie Overijssel. De projecten die zijn gehonoreerd zijn uitgevoerd door SportService Zwolle en de GGD. Deze projecten zijn inmiddels afgerond, maar moeten nog financieel afgewikkeld worden. Financiële afwikkeling vindt uiterlijk in 2020 plaats.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Wmo Tender

70.200

55.400

14.800

14.800

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

70.200

55.400

14.800

14.800

0

0

Totaal doel 1.2.2

70.200

55.400

14.800

14.800

0

0

ga terug