Doel 1.2.3 We versterken de vitaliteit van sportverenigingen en sportaccommodaties

Beschrijving doel

De sportverenigingen belichamen de kracht en het zelforganiserend vermogen van de stad en vormen het 'cement' binnen de lokale samenleving. Deze maatschappelijke rol van de verenigingen willen wij benutten en verder uitbouwen. Speerpunt binnen het sportbeleid is dan ook onze inzet op vitale sportverenigingen oftewel verenigingen die hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid nemen en blijvend kunnen dragen. We ondersteunen verenigingen daarbij om het financieel en / of maatschappelijk verdienvermogen te versterken en hun organisatie en aanbod af te stemmen op ontwikkelingen als het toenemend aantal ouderen en de behoefte aan vrijblijvender vormen van sportbeoefening (het 'consumentisme' in de sport). De bewegingen uit de hervormingsagenda ( zorgvragen zo normaal mogelijk en in de eigen omgeving oplossen) zien wij dan ook als een kans voor sportverenigingen hun maatschappelijke rol en positie te vergroten.

Sportaccommodaties en -voorzieningen zijn een randvoorwaarde om aan sport en bewegen en vitaliteit van inwoners en sportverenigingen invulling te geven. Wij realiseren ons dat totstandkoming en instandhouding van accommodaties door sportverenigingen en inwoners moeilijk haalbaar is. De gemeente heeft daarmee een voorname rol in het faciliteren van een kwalitatief en kwantitatief accommodatie- en voorzieningenaanbod dat aansluit bij de behoefte vanuit de breedtesport. Uit het onderzoek naar het sportaccommodatiebeleid blijkt dat het aanbod op het gebied van binnen- en buitensport op stedelijk niveau op orde is. Desalniettemin liggen er uitdagingen, vooral in de wijk Stadshagen (stadsdeel West) waar met de woningbouwontwikkeling de behoefte aan sport en bewegen de komende jaren verder toeneemt.

Naast de reguliere sportaccommodaties willen we sport en bewegen in de openbare ruimte nog meer stimuleren en faciliteren. Hoewel Zwolle goed scoort volgens de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving en er momenteel veelvuldig gebruik gemaakt wordt van de openbare ruimte voor sport en bewegen, willen we sport en bewegen in de openbare ruimte en het ongeorganiseerd en anders georganiseerd sporten stimuleren en faciliteren. Dit doen we bij voorkeur door waar mogelijk hotspots te creëren, waar bewegen, sport, onderwijs, welzijn en zorg in combinatie wordt aangeboden en waar het ongeorganiseerd of anders georganiseerd sporten in de buitenruimte gefaciliteerd kan worden (multifunctionele sportieve omgevingen). Dit doen we niet alleen rondom sportparken, maar ook in de verstedelijkte binnenstad op logische plekken waar multifunctioneel gebruik (bijvoorbeeld in combinatie met onderwijs) en programmering mogelijk is.

Criteria

We versterken de vitaliteit van sportverenigingen en sportaccommodaties, zodanig dat:

 • Verenigingen hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid kunnen nemen en blijvend kunnen dragen doordat zij:
  • Beschikken over voldoende leden en voldoende vrijwillig kader om de maatschappelijke rol te vervullen.
  • Financieel gezond / draagkrachtig zijn.
  • Kwalitatief en kwantitatief in staat zijn om zelfstandig verdienvermogen te creëren.
  • Duurzame samenwerking aangaan en activiteiten ontwikkelen met andere verenigingen en (maatschappelijke) organisaties in het kader van gezondheid, participatie en zorg.
 • Sportaccommodaties optimaal en efficiënt worden benut, waartoe:
  • Accommodatievraagstukken stadsdeelgericht en zo nodig stedelijk worden opgelost.
  • Sportaccommodaties worden ingezet voor meer en andersoortige activiteiten (een levendige en multifunctionele ontmoetingsplaats) al dan niet voor nieuwe en andere doelgroepen.
  • De verhuur van gemeentelijke accommodaties in hoge mate kostprijsdekkend is.
 • Een aantrekkelijke, stimulerende en laagdrempelige beweegomgeving wordt gerealiseerd op en rondom sportparken en in de openbare ruimte middels hotspots.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

ga terug