Doel 1.2.2 We versterken de vitaliteit van inwoners door sport en bewegen

Beschrijving doel

Sport en bewegen draagt als onderdeel van een gezonde leefstijl bij aan het (langer) gezond en actief zijn van inwoners. Daarnaast draagt sport en bewegen, in welk organisatieverband dan ook, bij aan maatschappelijke participatie en sociale cohesie. Mensen sporten met elkaar, ontmoeten elkaar en zetten zich, al dan niet als vrijwilliger, in om de sport en alles er omheen invulling te geven. De maatschappelijke rol van sport en sportorganisaties willen we benutten om ondersteunend te zijn aan de hervormingsagenda. De buurtsportcoaches hebben hierin een essentiële rol als verbinder, aanjager en ontwikkelaar binnen het speelveld van sport(-organisaties), wijk(-bewoners)  en maatschappelijke partners (onderwijs, welzijn en zorg).

De aanwezige sportinfrastructuur met veel en goede sportaccommodaties en beweegvoorzieningen verspreid over de stad is een belangrijke drager. De vraag naar sportactiviteiten en –voorzieningen voor ouderen zal aanzienlijk stijgen. Daarmee zal, met het stijgen van de leeftijd, een verschuiving plaatsvinden van sporten naar bewegen, terwijl ook voor jongeren het sport- en beweegaanbod op peil moet blijven. Dit, maar ook de beweging uit de hervormingsagenda om zorgvragen zoveel mogelijk in het gewone leven op te lossen, biedt kansen voor sportverenigingen voor het ontwikkelen van nieuw en vernieuwend (sport)aanbod en het aanboren van nieuwe doelgroepen en samenwerkingspartners.

Criteria

We versterken de vitaliteit van inwoners door sport en bewegen, zodanig dat:

  • Inwoners in alle geledingen van de bevolking een zo hoog mogelijke sport- en beweegparticipatie hebben.
  • Integraal en inclusief sporten in vrijwel alle (reguliere) sportdisciplines mogelijk is.
  • De sport- en maatschappelijke participatie van meer kwetsbare doelgroepen (jeugd, senioren, inactieven, mensen met een beperking en minder draagkrachtige personen) toeneemt.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

ga terug