Doel 1.2.1 We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners

Activiteiten

 • Uitvoering taken vanuit de wet Publieke Gezondheid door de GGD IJsselland.
 • Bevorderen van een gezonde leefstijl van de Zwolse inwoners via Zwolle Gezonde Stad door deelname aan het netwerk en financieren van de programmamanager.
 • Voorlichting, stimulering en uitvoering van programma’s gericht op gezond leefstijlgedrag.
 • Stimuleren aanpak Gezonde School, Gezonde Sportkantine en Gezonde Werkvloer.
 • Uitvoeren project vitaal en veilig thuis.
 • We creëren bewustwording over laaggeletterdheid bij professionals op gezondheidsterrein en stellen laaggeletterdheid aan de orde in de keten van preventie tot en met ziekenhuiszorg door o.a. organiseren van een bijeenkomst.
 • We hebben aandacht voor specifieke gezondheidsaspecten m.b.t. statushouders.
 • We stimuleren de behandeling van het thema gezonde leefstijl bij groepen/trajecten als kwetsbare zwangeren, tienermoeders, statushouders, mensen in schuldhulpverlening, bijstandsgerechtigden en participatietrajecten.
 • We bevorderen de aandacht voor gezondheid bij andere beleidsterreinen.
 • We maken wijkgezondheidsprofielen in samenwerking met GGD.
 • Windesheim doet een vierjarig onderzoek (2018 - 2022) naar de versterking integraal lokaal beleid op het gebied van Sociaaleconomische gezondheidsverschillen (werkt de JOGG aanpak ook voor de lage Sociaal Economische Status).
 • We werken samen met Hartslagnu / Hartstichting ten behoeve van een goed werkend Landelijk Reanimatie Oproep Systeem waarbij de  witte vlekken in het aanbod van openbare AED's in kaart worden gebracht.
 • We leveren middels een stimuleringsregeling een financiële bijdrage aan initiatieven die de witte vlekken in het aanbod van openbare AED's invullen.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 1.2.1

4.949.521

0

4.949.521

0

0

4.949.521

Kredieten

Dit doel bevat in de Begroting 2020 geen kredieten waarover gerapporteerd wordt.

ga terug