Doel 1.2.1 We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners

Beschrijving doel

Het beschermen van de gezondheid betreft voor een groot deel taken die aan de gemeente Zwolle zijn opgedragen vanuit de wet Publieke gezondheid en die we laten uitvoeren door de GGD. Het bevorderen van gezondheid doen we daarnaast vooral door middel van preventie. We stimuleren dat Zwolse inwoners een gezonde leefstijl volgen. Een gezonde leefstijl draagt bij aan een betere gezondheid op korte en langere termijn. Speerpunten  zijn het bevorderen van een gezonde leefstijl,  bevorderen van  gezondheidsvaardigheden van onze inwoners, verbinden van preventie, welzijn en zorg, veerkracht van onze inwoners, een gezonde fysieke leefomgeving en een integrale aanpak met de stad.

Gezondheid wordt, naast biologische factoren, mede bepaald door leefstijlfactoren en door de sociale en fysieke omgeving waarin mensen leven. Gezondheid is niet voor niets één van de kernelementen binnen de omgevingsvisie die in ontwikkeling is. In Nederland zien we ook grote verschillen in gezondheid tussen lager- en hoger opgeleiden. Hoger opgeleiden leven circa zeven jaar langer en circa vijftien jaar langer zonder beperkingen. Bij het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen is aandacht voor beperktere gezondheidsvaardigheden van belang. Mensen met beperktere gezondheidsvaardigheden kunnen vaak informatie over hun gezondheid niet begrijpen en toepassen. Deze mensen hebben ook moeite met het vinden van de weg in de zorg.
Omdat we vinden dat iedereen kans op een goede gezondheid verdient, besteden we in Zwolle specifiek aandacht aan het verkleinen van deze sociaal economische gezondheidsverschillen door ons te richten op de wijken of buurten met de laagste inkomens en de minste hoogopgeleiden.

Criteria

We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners, zodanig dat:

  • Inwoners beter in staat zijn om de eigen gezondheid te bevorderen qua kennis, houding en gedrag, sociale steunstructuren en het creëren van een gezonde leefomgeving.
  • Meer inwoners een gezonde leefstijl volgen (gezond gewicht, bewegen en matiging alcohol- en middelengebruik).
  • De gezondheidsverschillen tussen wijken of buurten worden verkleind en de gezondheid in de wijken met een lage Sociaal Economische Status verbetert.
  • De gezondheidsvaardigheden van onze inwoners worden vergroot.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

ga terug