Doel 2.2.1 Samen met werkgevers ondersteunen we inwoners met arbeidspotentieel, vallend onder de Participatiewet, om deel te nemen aan de arbeidsmarkt

Activiteiten

We intensiveren de regionale samenwerking. We geven met partners vorm aan een verbeterde verbinding van onderwijs-arbeidsmarkt en economie (en economische regio):

  • We geven de werkgeversdienstverlening vorm in regionaal verband en werken samen met effectieve re-integratiepartners en onderwijs (onder andere stagebegeleiders). Als partner in het Werkbedrijf Regio Zwolle realiseren we meer inclusieve arbeidsmogelijkheden door uitvoering te geven aan de inclusiviteitsagenda Perspectief op Werk.
  • We faciliteren ondernemerschap met sociale impact en koppelen hieraan onze werkgeversdienstverlening (zie ook ambitie 5.1).
  • We benutten de ruimte om onze regie op inburgering en participatie voor statushouders te pakken (WEB en nieuwe inburgeringswet). Er worden in 2020 pilots gestart: a. ‘Brede intake’ tbv samenwerking en gegevensuitwisseling tussen COA en gemeente; b. Ervaring opdoen met leerwerktrajecten, waarbij combinaties worden gemaakt tussen formeel en non-formeel taalonderwijs.

We versnellen de uitstroom uit de bijstand via onze uitvoeringsorganisatie Tiem (motie M-19 Werken aan werk):

  • Geïntensiveerde aanpak richting werk: focus op matchen en functiecreatie, organiseren structurele momenten voor persoonlijke ontmoeting werkgevers en werkzoekenden. Dit omvat ook diverse experimenten variërend van open hiring tot groepsgewijze doelmatigheidscheck
  • Ontwikkelen leerwerktrajecten met werkgevers voor vijf kansrijke branches (bijvoorbeeld de zorg), specifiek aandacht voor statushouders. Dergelijke trajecten kunnen bestaan uit verschillende componenten, waaronder ook een werkervaringsplaats en is afhankelijk van doelstellingen van kandidaten (motie M6-4)
  • We bieden werkplekken aan voor mensen met een Wsw-dienstverband en stimuleren dat deze medewerkers, indien mogelijk, zo veel mogelijk buiten Tiem bij reguliere werkgevers (detacheren of begeleid werken) worden geplaatst. Daarbij streven we naar eerlijke prijzen voor arbeid geleverd door de brede doelgroep.
  • We onderzoeken hoe we planmatig, dan wel, meer experimenteel publiek-private samenwerking kunnen vormgeven. De brede lokale raamovereenkomst met private partners zetten we voort binnen verruimde kaders.
  • We creëren nieuwe beschutwerkplekken conform de taakstelling van het Rijk, voor zover de behoefte bestaat. Als centrumgemeente zetten we ons met Tiem binnen het Werkbedrijf Regio Zwolle in op een verdere ontwikkeling van het regionaal expertiseplatform voor beschut werken nieuw.

We verbeteren de ketensamenwerking

  • We maken afspraken over ketensamenwerking tussen gemeentelijke uitvoeringsorganisaties (inclusief Tiem) en partners. Onder andere voor de aanpak Statushouders.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 2.2.1

23.802.873

-3.763.349

20.039.524

292.349

-82.000

20.249.873

Kredieten

ESF Aan werk IJsselvecht 2017 2019 & Regionale ESF subsidie-doorbetaling
Centrumgemeente Zwolle fungeert als penvoerder voor ESF-subsidietrajecten. De realisatie is in 2019 afgerond. Afwikkeling en verantwoording loopt door in 2020.

Werkbedrijf regio Zwolle, Voortzetten Werkbedrijf Regio Zwolle, Expertisepunt SROI Zwolle ESR, Arbeidsparticipatie kwetsbare jongeren & Matchen op Werk
Voor deze kredieten geldt dat deze onder het Werkbedrijf Regio Zwolle vallen. Centrumgemeente Zwolle beheert deze budgetten voor de regio. Doel is om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen aan het werk te gaan. De samenwerkingsorganisatie van 14 gemeenten, UWV, onderwijs en werkgevers- en werknemersorganisaties stelt een doe-agenda op waarvoor extra Rijksmiddelen beschikbaar komen (verwachting decembercirculaire 2019)  

Businesscase naar werk
Raamovereenkomst van publiek-private samenwerking om meer mensen uit de bijstand te begeleiden naar werk.

Frictiekosten WRA-Wezo
Uit de overgang van WRA-Wezo naar Tiem bv zijn nog frictiekosten te verwachten. Hiervoor is een reserve gevormd.

Nieuwe Toekomst
Projectsubsidie waarvoor gemeente Zwolle penvoerende aanvrager is bij Provincie Overijssel. Uitvoerende partij is Vrouwenplatform Carrée. Doel is om vrouwen met een achtergrond met huiselijk geweld aan het werk te helpen.

Participatie geïsoleerde burgers
In 2020 wordt over dit krediet niet gerapporteerd.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

ESF Aan werk IJsselvecht 2017 2019

3.124.203

529.970

2.594.233

2.594.233

0

0

Werkbedrijf Regio Zwolle

1.188.500

1.088.500

100.000

100.000

0

0

Voortzetten Werkbedrijf Zwolle

264.735

237.130

27.605

27.605

0

0

Regionale ESF subsidie-doorbetaling

1.099.600

905.037

194.563

194.563

0

0

Businesscase "Naar werk"

500.000

89.922

410.078

410.078

0

0

Frictiekosten WRA-Wezo

693.000

228.473

464.527

464.527

0

0

Arbeidsparticipatie kwetsbare jongeren

167.190

112.104

55.086

55.086

0

0

De nieuwe toekomst

158.790

95.274

63.516

63.516

0

0

Participatie geïsoleerde burgers

122.487

331

122.156

122.156

0

0

Expertisepunt SROI Zwolle ESR

59.500

24.044

35.456

35.456

0

0

Matchen op Werk

545.000

0

545.000

545.000

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

7.923.005

3.310.785

4.612.220

4.612.220

0

0

Totaal doel 2.2.1

7.923.005

3.310.785

4.612.220

4.612.220

0

0

ga terug