Doel 2.2.1 Samen met werkgevers ondersteunen we inwoners met arbeidspotentieel, vallend onder de Participatiewet, om deel te nemen aan de arbeidsmarkt

Beschrijving doel

We werken aan een inclusieve arbeidsmarkt: goede aansluiting tussen opleidings- en arbeidsaanbod in de veranderende arbeidsmarkt vraagt om een gerichte aanpak, waarbij wordt geïnvesteerd in mensen. We willen dat iedere Zwollenaar met arbeidspotentieel participeert naar vermogen op de arbeidsmarkt. Dit kan in een betaalde baan / zelfstandigheid (en eventueel met ondersteuning / subsidie wanneer sprake is van een arbeidsbeperking) of door werkervaring op te doen vanuit een bijstands- of ondersteuningssituatie. Bij het bevorderen van participatie en uitstroom uit de bijstand gaan we uit van de mogelijkheden van de inwoner. De afspraken die we maken, zijn erop gericht om, met niet-vrijblijvende inzet van beide kanten, passend werk te vinden. Om te anticiperen op de arbeidsmarkt en matching van kwetsbaren mogelijk te maken, werken we in een regionale context samen met partners, zoals werkgevers, werknemers, onderwijs en UWV Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

De Human Capital Agenda Regio Zwolle biedt een integraal programma voor de arbeidsmarkt en werkgelegenheid (zie ook ambitie 5.1 (Economie) en ambitie 1.3 (Onderwijs). Gericht op beschikbaarheid / wendbaarheid en inclusiviteit. We willen al het arbeidspotentieel benutten om het groeiend aantal openstaande vacatures te vervullen. Om de arbeidsmarktkansen in de regionale sectoragenda’s van de Human Capital Agenda in 2020 en verder te benutten zetten we in het Werkbedrijf Regio Zwolle (samenwerkingsnetwerk van werkgevers, werknemersorganisaties, onderwijs, gemeenten, provincie en UWV) in op een tweejarige doe-agenda Perspectief op werk (in aanvraagproces, uitkomst in september). In regionaal verband (met tweejarige impulsgelden van het Rijk) wordt een ‘plus’ geboden op de dienstverlening van gemeenten, onderwijs en private partners om zo 500 extra matches bij werkgevers te bereiken.  
Regionaal wordt geïnvesteerd in meer werk- en ontwikkelarrangementen voor kandidaten / werkzoekenden, snellere matching en meer kandidaten integraal (meer leefgebieden) in beeld.

In 2020 wordt de aanpak statushouders verder doorontwikkeld. Basis van deze aanpak is: brede screening, regie door gemeente en integrale uitvoering met diverse partners in de stad op het gebied van taal, inburgering en participatie. In 2019 is gestart voor de nieuwe instroom en jongere statushouders. In 2020 bereiden we ons verder voor op de komst van de nieuwe inburgeringswet. Dit doen we door vijf pilots te starten. Deze pilots bieden ons praktisch inzicht en ervaring, opdat we ons pakket van eisen en onze toekomstige regierol goed vorm kunnen geven.  

Tiem is onze partner voor arbeidstoeleiding. Deze organisatie heeft de opdracht om arbeidstoeleiding samen met werkgevers en waar mogelijk in publiek-private samenwerking vorm te geven. De dienstverlening naar werkgevers om mensen met beperkte aansluiting op de arbeidsmarkt naar werk te leiden is in regionaal verband georganiseerd in het Werkgeversservicepunt Regio Zwolle. Tiem is één van de belangrijke uitvoeringsorganisaties die onderdeel is van dit netwerk en dé link is naar een groot deel van het (onbenut) arbeidspotentieel in de regio.
De opgave is om de lijn van (arbeids-)ontwikkeling van mensen met een beperkte arbeidsmarktaansluiting naar arbeid in partnerschap vorm te geven. Tiem is hierin een belangrijke schakel. Partnerschap in regionaal verband met gemeenten / UWV en in de keten ‘vanuit de wijk naar werk’ met maatschappelijke partners verbonden aan de gemeentelijke organisatie. Een deel van het pand van Tiem is vrijgekomen en nog niet verhuurd. Dit zorgt voor een leegstandstekort. Als onderdeel van de Begroting 2020 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 15 (bijgestelde realisatie Tiem).

Criteria

Samen met werkgevers ondersteunen we inwoners met arbeidspotentieel, vallend onder de Participatiewet, om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, zodanig dat:

  • Alle inwoners met een arbeidsbeperking en / of beperkte aansluiting op de arbeidsmarkt in beeld zijn en worden ondersteund voor wat betreft hun arbeids- / participatiemogelijkheden.
  • Alle jongeren onder de 27 jaar en met een beperkte aansluiting op de arbeidsmarkt toekomstperspectief hebben en in een actief traject zitten met een actieplan richting opleiding / werk / zorg.
  • Specifieke aandachtsgroepen, zoals 50-plussers, statushouders en kwetsbare jongeren, hun talenten en ervaring kunnen blijven inzetten op de arbeidsmarkt.
  • Er voor mensen die aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving beschutte werkplekken worden gecreëerd.
  • Mensen die binnen afzienbare tijd aan het werk kunnen, actief naar werk worden begeleid.
  • De regionale doelstelling voor de landelijke banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking wordt gehaald.
  • De uitstroom uit de bijstand naar werk, zelfstandig ondernemerschap of opleiding wordt bevorderd. We streven naar een daling van het bijstandsbestand ten opzichte van 2019 van minimaal 2%.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

ga terug