Doel 2.2.2 We zorgen dat inwoners met een bijstandsuitkering en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen participeren in de samenleving

Beschrijving doel

Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is de groep bijstandsgerechtigden meer divers en kent een groter deel geen aansluiting op de arbeidsmarkt. Door actieve deelname aan de maatschappij worden arbeidsmogelijkheden in de toekomst mogelijk beter bereikbaar (maatschappelijke participatie als vliegwiel). Maatschappelijke participatie van bijstandsgerechtigden leidt tot minder sociaal isolement en (op termijn) meer mogelijkheden in de maatschappij. Bovendien kan het bijdragen aan beperkter gebruik van andere gemeentelijke voorzieningen, zoals thuisondersteuning. Meer actieve deelname aan de maatschappij (in de directe omgeving van de inwoner) kan overigens het hoogst haalbare zijn. We willen bereiken dat inwoners participeren én er meer inwoners maatschappelijk actief zijn in hun eigen woonomgeving.

In 2017 zijn gemeente en maatschappelijke partners in het voorveld (zie doel 1.1.1) aan de slag gegaan met de versterking van dat maatschappelijk voorveld met als doel meer participatie (onder de naam Dock24). In 2018 en 2019 zijn wij hiermee verder gegaan en bieden in gezamenlijkheid ondersteuning in afstemming met het Sociaal Wijkteam. Niet alle bijstandsgerechtigden hebben deze ondersteuning nodig. Een deel van de mensen is actief als vrijwilliger of neemt deel aan (dagbestedings-)activiteiten in de stad. Maar tenminste 200 mensen per jaar gaan we op deze manier ondersteunen.

De activering van bijstandsgerechtigden vanuit en samen met partners in de stad draagt bovendien bij aan het tegengaan van armoede (Programma 4.) en een betere gezondheid van inwoners (Zwolle gezonde stad, zie doel 1.3.4). De maatschappelijke voorveldpartners staan in verbinding met andere partners die bijdragen aan meer participatie, zoals taalpunten en maatschappelijke begeleiding van statushouders (tegengaan van laaggeletterdheid en taalondersteuning, zie doel 1.3.2). Op deze manier dragen we bij aan een meer collectief aanbod. Dit is de opmaat naar het voornemen om initiatieven zowel inhoudelijk als financieel met elkaar te verbinden rondom de gezamenlijke participatie-opgave (zie doel 2.1.2).

Criteria

We zorgen dat inwoners met een bijstandsuitkering en geen of beperkte aansluiting op de arbeidsmarkt naar vermogen participeren in de samenleving, zodanig dat:

  • Participatiegroei wordt gerealiseerd bij tenminste 200 bijstandsgerechtigden zonder aansluiting tot de arbeidsmarkt.
  • Partijen in het voorveld (gesubsidieerde instellingen en particuliere initiatieven) weten elkaar beter te vinden dan voor 2018 (start Dock24); uitwisselen en verwijzen van mensen, kennis delen.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

ga terug