Doel 6.4.4 We versterken onze positie op het gebied van klimaatadaptatie en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta

Activiteiten

Om onze doelen te bereiken zetten we in op de volgende activiteiten (een uitgebreid meerjarig uitvoeringsprogramma wordt in het najaar van 2019 opgesteld):

We handelen met ingang van 2020 structureel klimaatadapatief
Uitvoering Zwolse Adaptatie Strategie:

 • Verdere uitwerking Waterrobuust Zwolle in samenwerking met partners zoals provincie Overijssel en waterschap Drents-Overijsselse Delta.
 • Concretisering ruimtelijke adaptieve ingrepen groenblauw netwerk.
 • Opzetten en uitvoeren community building en voeren van risicodialogen en opstellen van kansenkaarten op basis van prioritering.
 • Verkennen en koppelen Europese, landelijke en provinciale subsidiemogelijkheden.
 • Verwerken klimaatadaptatie binnen gemeentelijke voorwaarden.
 • Versterken kennis interne organisatie ('nieuwe normaal').
 • Versterken kennis extern ('nieuwe normaal').
 • Opstellen regelgeving.

We benutten de kansen die zich nú voordoen om Zwolle klimaatbestendiger te maken
Zie projecten.

We dragen vanuit klimaatadaptatie zoveel mogelijk bij aan de andere opgaven in Zwolle

 • Integreren van de Zwolse Adaptatiestrategie in de omgevingsvisie.
 • Verkennen en uitvoeren van meekoppelkansen met andere beleidsterreinen, waaronder energietransitie, gezondheid, wonen en mobiliteit.

We verzilveren de economische die klimaatadaptatie biedt

 • Mogelijk verdere verdieping onderzoek economische potentie van klimaatadaptatie (afhankelijk van uitkomsten onderzoek najaar 2019).
 • Inzet en doorontwikkeling Climate Campus.
 • Versterken externe contacten:
  • Organiseren werkbezoeken.
  • Deelname aan samenwerkingsverbanden (o.a. Netherlands Water Partnership, citydeal Klimaatadaptatie).
  • Advisering landelijke beleid en programma's (o.a. Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie).
 • Vergroten kennis en expertise, onder andere in samenwerking met Climate Campus:
  • Samenwerking met kennisinstellingen (o.a. Windesheim, Universiteit Twente, TU Delft, KNMI, RIVM).
  • Deelname aan kennisprojecten/programma's (o.a. citydeal Kennismaken, CATCH).
  • Verstrekken onderzoeksopdrachten.
  • Internationale samenwerking (o.a. Wroclaw).

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.4.4

359.821

0

359.821

700.000

0

1.059.821

Kredieten

Naast de hiervoor benoemde activiteiten zetten we onder andere in op de volgende projecten  (een uitgebreid meerjarig uitvoeringsprogramma wordt in het najaar van 2019 opgesteld):

We handelen met ingang van 2020 structureel klimaatadapatief

 • Verbinding Assendorp-Zwolle zuid en verbinding Voorst (onderzoek).
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (o.a. participatie, advisering en vergunningverlening, geen eigen uitvoering): dijkversterking Zwolle-Olst, Stadsdijken/Zwartewater en Vecht (onderzoek/uitvoering), waarbij wij aansluiten bij de doelen 6.4.2 en 7.1.3.

We benutten de kansen die zich nú voordoen om Zwolle klimaatbestendiger te maken

 • IJsselvechtdelta projecten (een deel van de projecten vallen onder andere programma's en worden deels gefinancieerd vanuit de IJVD-gelden):
  • Weezenlanden-Noord (onderzoek/uitvoering).
  • Mobiele Brigade Stadshagen (onderzoek / uitvoering).
  • Azaleapark (onderzoek / uitvoering).
  • Ondergrondse fietsenstalling Spoorzone (uitvoering/realisatie).
  • Herinrichting Diezerkade (uitvoering).
  • Voorsterpoort (Beerslocatie) (onderzoek/uitvoering).
  • Geluidswal Stadshagen (onderzoek/uitvoering).
  • Waterneutraal Zwolle-noord (uitvoering).
 • Ondersteuning en aanjagen initiatieven / projecten uit de stad door Team KlimaatActief.
 • Advisering in lopende projecten (o.a. Spoorzone, Stadshagen, Hessenpoort, Zwartewaterzone en -allee).

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta

4.873.047

3.465.507

1.407.540

1.407.540

0

0

Klimaatadaptatie 2018/2019

2.158.773

985.675

1.173.098

1.173.098

0

0

Klimaatadaptatie 2020

700.000

0

700.000

0

700.000

0

Interreg project Catch

546.790

79.551

467.239

467.239

0

0

HWBP plankosten

210.000

70.000

140.000

30.000

110.000

0

Overige investeringen doel 6.4.4

85.000

34.096

50.904

50.904

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

8.573.610

4.634.829

3.938.781

3.128.781

810.000

0

Totaal doel 6.4.4

8.573.610

4.634.829

3.938.781

3.128.781

810.000

0

ga terug