Doel 7.1.4 Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad

Activiteiten

Professionalisering vastgoedmanagement
Het vastgoedmanagement van de gemeente is zich vanaf 2013 aan het professionaliseren. Niet alleen de manier waarop het vastgoed wordt gemanaged is daarbij veranderd, ook de rolopvatting van vastgoedmanagement ten opzichte van de gemeentelijke organisatie. Wij ontwikkelen ons als dé vastgoedadviseur voor het huisvesten van maatschappelijke opgaven.

Door de inzet op professionalisering van het gemeentelijke vastgoedmanagement ontstaat meer grip op de vastgoedportefeuille. Pro-actief zal ook in 2020 ingezet worden op verdere professionalisering door het verbeteren van de ontsluiting van objectinformatie  en contractbeheer binnen de onderhoudscyclus.

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt ons vastgoed en aanwezige vastgoedexpertise steeds meer ten dienste gesteld van de gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen in de stad. Wij ontwikkelen ons als dé vastgoedadviseur voor het huisvesten van maatschappelijke opgaven. Daarbij wordt stevig ingezet op relatiemanagement richting onze huurders en partners in de stad.
Door een intensievere samenwerking tussen de gemeentelijke relatiebeheerders  en objectbeheerders  binnen onze vastgoedportefeuille, kunnen we sneller en efficiënter blijven inspelen op wensen van onze huurders en ontwikkelingen in de stad.

Herziening beleidskader
De kern van ons gemeentelijk vastgoedmanagement is vastgelegd in een Nota Vastgoed-management. Dit beleidsdocument is in 2013 vastgesteld. Er wordt gewerkt aan actualisatie. We verwachten de nieuwe nota in 2020 af te ronden.

Leegstand
We blijven binnen de vastgoedportefeuille inzetten op hernieuwde verhuur van leegstand door marktverkenning en het toepassen van alternatieve (maatschappelijke) concepten van leegstaand vastgoed. Er wordt gestuurd op minimalisatie van leegstand.

Verkoop
Het beheren en exploiteren van gebouwen is geen corebusiness van de gemeente. De inzet van gebouwen is een middel om het voornaamste doel van de gemeente te bereiken: het creëren van een aantrekkelijke een leefbare stad. Door ons te focussen op deze kerntaak, zetten we in op de verkoop van objecten die geen invulling geven aan deze kerntaak.

Verduurzaming
We zetten hoog in op de verduurzaming van onze vastgoedportefeuille door de verduurzaming actief te gaan versnellen. Daarnaast gaan we het onderhoud duurzaam uitvoeren en laten we het gemeentelijk vastgoed bijdragen aan de energietransitie door daken maximaal te benutten voor opwek van duurzame energie.

Financiële stabiliteit
Wordt gerealiseerd door het generen van structurele opbrengsten door verhuur en incidentele revenuen door verkoop, hetgeen resulteert in structurele financiële effecten. Een verbeterd inzicht op onderhoudskosten scherpt een de financiële sturing verder aan.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 7.1.4

9.719.794

-12.417.807

-2.698.013

3.188.459

-3.302.920

-2.812.474

Kredieten

  • Verduurzaming van een zevental gemeentelijke gebouwen, afronding voorzien 1e helft van 2020
  • Transformatie en renovatie en herstel achterstallig onderhoud van het voormalig SMZ, afronding totale renovatie in 2020
  • Upgrade en gedeeltelijke sloop van Rieteweg 10. Herinvulling door de Creatieve Cooperatie
  • Project plaatsing zonnepanelen is in voorbereiding. Mogelijk loopt de uitvoering enige vertraging op.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Verduurzamen diverse panden 100% funct

2.289.500

1.018.045

1.271.455

1.271.455

0

0

Melkmarkt 41 herstelwerkzaamheden

1.490.500

280.762

1.209.738

1.209.738

0

0

Achterstallig onderhoud vm SMZ

1.450.000

0

1.450.000

1.450.000

0

0

Verduurzaming diverse panden

655.500

120.601

534.899

534.899

0

0

Rieteweg10 Upgrade+sloop

175.000

78.116

96.884

96.884

0

0

Rieteweg10 Sloop

420.000

205.882

214.118

214.118

0

0

Plaatsing zonnepanelen SDE

335.000

0

335.000

335.000

0

0

Overige investeringen doel 7.1.4

250.000

201.104

48.896

48.896

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

7.065.500

1.904.510

5.160.990

5.160.990

0

0

Totaal doel 7.1.4

7.065.500

1.904.510

5.160.990

5.160.990

0

0

ga terug