Ambitie 7.2 Zwolle is een stad waar iedereen veilig leeft, woont, werkt en zich veilig voelt

Beschrijving ambitie

Zwolle is een stad waarin mensen zich veilig voelen. Dat danken we aan inspanningen van verschillende partijen op het terrein van preventie, handhaving en zorg. Veiligheid is zeer verweven met andere beleidsterreinen. Dit betekent dat de aanpak van veiligheidsthema's bij uitstek een zaak is van samenwerken, afstemmen en informatie uitwisselen. Onze aanpak kenmerkt zich door samenwerking, maatwerk, flexibiliteit en het uitgaan van de eigen kracht van onze inwoners en ondernemers. In de veiligheidsvisie 2019-2022 beschrijven we een uitgebreide veiligheidsanalyse van de stad. Daarin leest u wat de actuele ontwikkelingen en trends zijn op veiligheidsgebied in de stad en de manier hoe we daarop anticiperen.

We constateren bijvoorbeeld een daling van geregistreerde criminaliteit en tegelijkertijd een toename van vormen van ondermijnende criminaliteit, alsook de stijging van sommige vormen van overlast. De toenemende digitale afhankelijkheid van de samenleving die gepaard gaat met risico’s, zoals hacken en stelen privacygevoelige informatie. De toenemende stadsgroei zal impact hebben op de verkeersveiligheid. De komende jaren hebben we de volgende thema’s geprioriteerd: ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid, drugs- en drankgerelateerde overlast, overlast door personen met verward gedrag, jeugdcriminaliteit en –overlast en verkeersveiligheid.  

Voor meer informatie wordt verwezen naar de Veiligheidsvisie 2019-2022: https://www.zwolle.nl/sites/default/files/veiligheidsvisie-2019-2022.pdf

Situatie en problematiek

Sinds 1995 doen we elke twee jaar een onderzoek naar onder andere leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en inzet in de buurt. Dit zogeheten Buurt-voor-Buurt Onderzoek wordt gehouden onder een groot aantal Zwollenaren. Via het rechtstreeks benaderen van een grote steekproef van inwoners, via het burgerpanel en via een openbare vragenlijst op Zwolle.nl. Dit onderzoek geeft inzicht in thema's als wonen, werken, gezondheid, sociale participatie en vrije tijd. Bovendien geeft het de ontwikkeling met voorgaande jaren doordat we het onderzoek elke 2 jaar uitvoeren.

Op: https://www.zwolle.nl/bvb2018 zijn de uitkomsten van het onderzoek uit 2018 te vinden. De hoofdrapportage geeft inzicht in de stand en de ontwikkelingen van Zwolle als geheel op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en in sociaal en fysiek opzicht. In de gebiedsrapportages staan de uitkomsten op buurt-, wijk- en stadsdeelniveau. Deze uitkomsten zijn ook besproken met de Zwolse wijkbewoners. Op verschillende momenten en manieren zijn we in gesprek gegaan met buurtbewoners en partners. Centrale vragen daarbij: wat verdient aandacht en hoe zorgen we gezamenlijk dat het in de buurten prettig(er) wonen blijft. Met de belangrijkste uitkomsten (wijkopgaven) gaan we met samen wijkwerkers en/of bewoners aan de slag. Uiteraard houden we rekening met de privacy van onze inwoners. Onze onderzoeken worden uitgevoerd binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

ga terug