Beleidsparagraaf investeringen

Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen

Naast de investeringen waarover uw Raad al een besluit heeft genomen, zijn er ook investeringen waarover uw Raad nog een definitief besluit moet nemen. Deze bedragen zijn gereserveerd in afwachting van besluitvorming. Hieronder wordt inzichtelijk gemaakt om welke onderwerpen en totaalbedragen het gaat, wanneer daarover een Raadsvoorstel wordt verwacht en wordt toegelicht wat de stand van zaken is.
Voorgenomen investeringen als onderdeel van de Begroting 2020
Als onderdeel van de Begroting 2020 worden ook voorstellen tot nieuwe investeringen / kredieten gepresenteerd. Deze worden getoond in onderstaand overzicht. De voorgenomen kredieten worden ook gepresenteerd bij de afzonderlijke doelen.
Doel 9.1.1 / Uitbreiding werkplekken Omgevingsdienst
Vanaf 1 januari 2018 huurt de Omgevingsdienst IJsselland een deel van de vierde verdieping in het Stadskantoor. Eind 2018 heeft de Omgevingsdienst IJsselland aangegeven dat zij behoefte heeft aan extra werkplekken. De kosten hiervoor bedragen € 43.748 en deze worden op basis een annuïtaire afschrijving aan de Omgevingsdienst IJsselland doorberekend bij de huurbetalingen

Overzicht voorgenomen kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Doel 9.1.1

43.748

0

43.748

43.748

0

0

Totaal programma 9.

43.748

0

43.748

43.748

0

0

Totaal

43.748

0

43.748

43.748

0

NB 13.11.2019: Deze investering is onterecht in de Begroting 2020 opgenomen; deze heeft betrekking op de jaarschijf 2019 en zit daarom in de Berap 2019-2 opgenomen (zie hier).Omdat de Begroting 2020 reeds gepubliceerd was, is dit niet gecorrigeerd in de definitieve versie.