Doel 8.2.1 We zijn gastvrij en leveren dienstverlening op maat

Activiteiten

Digitale dienstverlening

 • We ontwikkelen een nieuwe website www.zwolle.nl
 • Onze websites maken we toegankelijk voor iedereen
 • Verdere digitalisering van de dienstverlening rondom levensgebeurtenissen, waarbij we voor uitvaartondernemers eHerkenning gaan inzetten.

Bestrijding identiteitsfraude en woonfraude

 • In samenwerking met Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, Politie, Sociaal rechercheur en woningbouwcorporaties voeren we adresonderzoeken uit, waarmee we ook onderhuur, mensenhandel en schuldenproblematiek opsporen. Dit project geeft hoge maatschappelijke meerwaarde maar vraagt structureel meer inzet dan nu beschikbaar. In de PPN 2021-2024 komen we met voorstellen hiervoor.

Versimpelteam

 • De taaltool ‘Klinkende Taal’ beschikbaar stellen aan alle medewerkers van onze ambtelijke organisatie.
 • Onze aangepaste teksten vaker laten beoordelen op begrijpelijkheid, onder andere door bezoekers op www.Zwolle.nl te vragen om verbetersuggesties.
 • Onderzoeken hoe wij onze brieven zo kunnen aanpassen dat wij inwoners beter kunnen activeren. Bijvoorbeeld door het invoegen van QR-codes, waardoor de ontvanger de brief kan laten voorlezen.

Dienstverlening KCC (balie Stadskantoor en telefoonkanaal 14038)

 • Vanaf maart 2019 is de publieksbalie Stadskantoor naast de donderdagavond ook geopend op de dinsdagavond, In 2020 zetten we dat door.
 • Via telefoonnummer 14038 bieden we inwoners ondersteuning bij digitaal zaken doen met de overheid (aanvragen Digid, activeren mijnoverheid, oplossen van foutmeldingen etc.).

Verkiezingen

 • In 2020 zijn er geen geplande verkiezingen. Dat geeft ons de mogelijkheid om in dit jaar – samen met Toegankelijk Zwolle – de toegankelijkheid van de stemlokalen die in gemeentelijke gebouwen zijn gevestigd, aan te pakken. De stichting Ongehinderd heeft een toegankelijkheidsschouw uitgevoerd. Als we alleen naar de wettelijke eisen kijken, calculeert Ongehinderd de kosten voor aanpassingen in de gemeentelijke stemlokalen op circa € 45.000. Als onderdeel van de Begroting 2020 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 35 (toegankelijkheid gemeentelijke stemlokalen).

Dienstverlening begraafplaatsen

 • We onderzoeken de mogelijkheid van een ‘1 loket’-functie voor alle partners op Kranenburg (begraafplaats, uitvaartcentrum, crematorium en Bergklooster).
 • De Chinese begraafplaats (Het Paradijs) wordt in 2020 uitgebreid.
 • In 2020 wordt er in samenspraak met het uitvaartcentrum een verkenning gedaan naar natuurbegraven.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 8.2.1

4.256.436

-2.850.756

1.405.680

183.677

-104.976

1.484.381

Kredieten

Masterplan Kranenburg
Er zijn nog enkele zaken die vanuit het Masterplan Kranenburg opgepakt dienen te worden, het gaat om de volgende zaken:

 • Aanleg herdenkingslaan.
 • Aanleg Mausoleumpark.
 • Herstructurering herdenkingsplek uitvaartcentrum (achterzijde).
 • Onderzoek actualisering Masterplan Kranenburg i.v.m. natuurbegraven.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Masterplan Kranenburg

3.141.285

2.781.086

360.199

0

360.199

0

Uitbreiding Kranenburg

362.250

208.236

154.014

154.014

0

0

Overige investeringen doel 8.2.1

950.000

829.607

120.393

120.393

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

4.453.535

3.818.929

634.606

274.407

360.199

0

Totaal doel 8.2.1

4.453.535

3.818.929

634.606

274.407

360.199

0

ga terug