Doel 4.3.2 We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar

Activiteiten

  • We geven voorlichting aan onze partners in de stad over minnelijke en wettelijke schuldregeling en financiële zelfredzaamheid.
  • In geval mensen in een onoplosbare schuldensituatie komen, gaan we ondersteunen om verder maatschappelijke afbreuk te voorkomen. Daarbij streven we voor het uitwerken van een schuldregeling naar een doorlooptijd van maximaal 120 dagen. Als onderdeel van de Begroting 2020 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 22 (verkorten doorlooptijden schulddienstverlening).
  • We organiseren het minnelijke traject voor schuldregeling voor alle inwoners inclusief zelfstandigen. Als onderdeel van de Begroting 2020 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 23 (schulddienstverlening aan ondernemers).
  • We begeleiden inwoners naar en verstrekken verklaringen aan justitie over het minnelijk traject.
  • We verlenen nazorg aan mensen die een schuldregeling hebben doorlopen.
  • Wij verkennen samen met de voedselbank de mogelijkheden voor langdurige huisvesting. Als onderdeel van de Begroting 2020 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 25 (voedselbank).

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 4.3.2

4.301.792

-644.523

3.657.269

167.000

0

3.824.269

Kredieten

  • Perspectieffonds

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Perspectieffonds

140.000

140.000

140.000

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

140.000

0

140.000

140.000

0

0

Totaal doel 4.3.2

140.000

0

140.000

140.000

0

0

ga terug