Ambitie 4.3 Inwoners kunnen hun financiële belangen zelf behartigen of worden indien nodig daarin door ons ondersteund

Beschrijving ambitie

In Zwolle zijn circa 1.100 huishoudens bekend bij schulddienstverlening, waarbij sprake is van forse sociale en maatschappelijke problemen. We vinden dit niet acceptabel en willen zoveel mogelijk voorkomen dat mensen schulden krijgen. Als er toch sprake is van schulden dan willen we snel en efficiënt ondersteuning bieden, in samenwerking met partners in de stad. Ons beleid is vastgelegd in het beleidsplan Schulddienstverlening 2017 – 2021. In deze periode wordt extra ingezet op vernieuwing en verbetering van beleid en uitvoering om aansluiting te vinden bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
In het plan is vastgelegd wat onze doelen zijn voor de periode 2017-2021 en hoe we deze doelen willen bereiken. De volgende ambities zijn afgesproken:
1.   Investeren in preventie: we werken preventief en voorkomen zo onnodig inzet van (dure) ondersteuning. We zien hierin een belangrijke rol voor het Sociaal Wijkteam.
2.   Ondersteunen van kwetsbare inwoners: voor een deel van de inwoners is zelfredzaamheid (nog) niet bereikbaar. We signaleren vroegtijdig en bieden waar nodig ondersteuning. We gaan voor een integrale aanpak.
3.   Bestaanszekerheid voor huishoudens: we beperken de (maatschappelijke en individuele) schadelast van schulden.
4.   Gedeeld eigenaarschap met de stad: we bouwen aan wijk- of stadsgerichte netwerken ter bestrijding van financiële problemen van onze inwoners bijv. in samenwerking met Sociaal Raadslieden en ‘Op orde’.

Situatie en problematiek

We verwachten geen substantiële verlaging van het uitgavenniveau voor beschermingsbewind in het kader van de Participatiewet. Ook niet bij invoering van het adviesrecht voor gemeenten.

De raad heeft om een schuldenmonitor gevraagd. Deze zal in 2020 ontwikkeld worden.
De monitor zal inzicht geven in het aantal schuldeisers bedraagt meestal tussen de tien en twintig. Een gemiddeld schuldenpakket bedraagt ongeveer € 40.000. Herstel van de financiële zelfredzaamheid staat bij schulddienstverlening voorop.

Het beleidsplan schulddienstverlening heeft in 2020 zijn laatste jaar. We proberen de uitvoering van Vindplaats schulden te verbeteren. Dit plan is tussentijds geëvalueerd met gebruikers en partners vanwege de incidentele investeringen. We zullen in 2020 een nieuw beleidsplan voorbereiden en hopen in het najaar dit te kunnen presenteren.
In het nieuwe plan 2021 ev. zal onder andere digitalisering en gegevensuitwisseling een item vormen.  

ga terug