Doel 4.3.2 We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar

Beschrijving doel

Wij streven naar een schuldenvrije toekomst voor degenen die zijn toegelaten tot een minnelijke of wettelijke schuldregeling. Dat doen we voor alle inwoners, ook de zelfstandigen. Dit is niet voor iedereen realiseerbaar.  Voor sommige inwoners zullen we moeten volstaan met het beheersbaar maken van de financiële problemen met het doel op een later moment de schulden meer definitief te regelen.
Indien een inwoner structureel afhankelijk is van ondersteuning op het terrein van financieel beheer organiseert de gemeente die ondersteuning. Eventueel bieden wij zelf die structurele ondersteuning. Om grip te houden op de oplopende kosten van beschermingsbewind wordt overleg gevoerd met lokale bewindvoerders. Als onderdeel van de Begroting 2020 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 24 (beschermingsbewind).

Criteria

We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar, zodanig dat:

  • Schulddienstverlening makkelijk bereikbaar is voor alle Zwollenaren.
  • Mensen weer voorbereid worden op financiële zelfredzaamheid en geen nieuwe schulden meer maken.
  • Inkomen en uitgaven van schuldenaren in evenwicht zijn.
  • Mensen een minnelijke of wettelijke schuldregeling met schone lei afsluiten.
  • Schuldenaren weer meer gaan deelnemen aan het gewone maatschappelijke leven en minder ondersteuning aan de gemeente vragen.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Klaas Sloots

ga terug