Doel 2.3.2 We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen

Beschrijving doel

De samenleving als geheel draagt bij aan een optimaal (positief) opvoedingsklimaat voor alle kinderen. Primair zijn de ouders / opvoeders zelf verantwoordelijk voor de opvoeding. Eventuele belemmeringen bij opgroeien en opvoeden kinderen en jongeren worden tijdig gesignaleerd, zodat preventieve begeleiding mogelijk is. Als de situatie van kind, jongeren en / of gezin dat vraagt, zetten we specialistische zorg en kennis in, zo zwaar als moet en zo licht als kan. Dit kan een individuele en / of collectieve, lokale en / of (boven-)regionale oplossing zijn.

We zetten in op het bieden van integrale ondersteuning waarbij het resultaat centraal staat bij het kind / gezin (integrale gezinsaanpak) in plaats van de gedane inspanning. Maatwerk en flexibiliteit zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Collectief aanbod prevaleert daar waar mogelijk boven individueel maatwerk, ook waar dit onderdeel uitmaakt van een breder arrangement. Eén organisatie is verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten en schakelt daarbij – waar nodig – andere zorgaanbieders in. We stimuleren betrokken ondersteuners hiermee om over de eigen grenzen heen te kijken, samen te werken en te vernieuwen in het belang van het kind/gezin. Specifiek verbeteren we de aansluiting tussen jeugdhulp en andere ondersteuning (18-/18+).

Criteria

We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen, zodanig dat:

  • Die kinderen, jongeren en ouders aantoonbaar helpt (doelrealisatie en uitval).
  • Kinderen, jongeren en hun ouders tevreden zijn over de ondersteuning.
  • Ondersteuning tijdig beschikbaar is.
  • Hulpvragen naar de mening van ouders / verzorgers en jongeren in samenhang worden opgepakt.
  • Jongeren en gezinnen geen hinder ondervinden van de overgang van 18- naar 18+.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

ga terug