Doel 2.3.2 We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen

Activiteiten

 • Inkoop, monitoring, regionale inhoudelijke thema’s en contractmanagement van niet vrij toegankelijke jeugdhulp laten uitvoeren door de Regionale Serviceorganisatie Jeugd regio IJsselland.
 • Uitvoeren en doorontwikkelen van de regionale transformatieagenda jeugdhulp in relatie tot de Zwolse hervormingsagenda
 • Uitvoeren van een regionale monitor jeugd die eenduidige regionale informatie geeft, waardoor meer zicht en grip wordt gerealiseerd op de resultaten van de per 1 januari 2018 ingevoerde resultaatgerichte bekostiging.
 • Onderzoeken aanpak 18- / 18+ met specifieke aandacht voor het tegengaan van prikkels die leiden tot ongewenste effecten in relatie tot andere delen van het sociaal domein (Wmo, Participatiewet) en andere, niet gemeentelijke, domeinen.
 • Verder uitvoeren maatregelen dyslexie en BSO Plus
 • Uitvoering lokaal cliëntervaring-onderzoek jeugdhulp.
 • Keuze regionale doorontwikkeling huidige inkoopmodel gericht op resultaatsturing voor alle jeugdhulp en deze zo spoedig mogelijk doorvoeren.
 • Vervolgens evalueren en optimaliseren als het gaat om oorspronkelijke doelstellingen (resultaatgerichtheid, prikkels, kostprijzen, administratieve lasten etc.)
 • Start Zwolse relatiemanagement met aanbieders jeugdhulp gericht op transformatie
 • Bij de toegang (Sociaal Wijkteam): (a) de scherpte van de wet en het contract nog meer gebruiken als hulpmiddel (b) toewijzingsprincipe hanteren ‘licht of midden, tenzij’ (en daarbij ook criteria regionaal nader bepalen) (c) principe ‘geen verlengde jeugdhulp, tenzij’ in de praktijk nog strenger hanteren.
 • Als onderdeel van de Begroting 2020 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 5 (jeugd, volumegroei).

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 2.3.2

34.818.797

0

34.818.797

0

0

34.818.797

Kredieten

Dit doel bevat in de Begroting 2020 geen kredieten waarover gerapporteerd wordt.

ga terug