Doel 2.1.3 (maatwerk)Voorzieningen Wmo

Beschrijving doel

Veel inwoners van Zwolle zijn in staat actief maatschappelijk te participeren en wonen zelfstandig, ook als zij ouder worden. Een gezonde leefstijl, actieve deelname aan de samenleving en een sterk sociaal netwerk zijn daarin bevorderend (programma 1. Samenleving). Daar waar het bij inwoners beperkt mogelijk is of wordt om actief te participeren en zelfredzaam te zijn in de eigen leefomgeving, ondersteunen we inwoners met voorzieningen in het kader van de Wmo. De inzet van (maatwerk)ondersteuning vindt plaats in aanvulling op de eigen kracht, de kracht van het sociaal netwerk en de inzet van voorliggende voorzieningen en sluit aan op de persoonlijke situatie en behoefte (samenkracht).

We bieden ondersteuning aan mensen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Deze ondersteuning kan via begeleiding in de thuissituatie, rolstoelen, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.

Wij hebben in 2019 als gevolg van het invoeren van het abonnementstarief Wmo een toename gezien van het beroep op maatwerkvoorzieningen Wmo. Wij verwachten dat in 2020 deze toename als gevolg van het abonnementstarief verder zal toenemen.

In 2019 is de nieuwe aanbesteding hulpmiddelen geïmplementeerd. Er zijn twee leveranciers nu de Wmo-hulpmiddelen in Zwolle leveren. De implementatie is goed verlopen.
We zien dat er in de afgelopen periode een toename plaatsvindt van het aantal rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen. Mede gezien de toename van het aantal mensen dat langer zelfstandig thuis woont en de invoering van het abonnementstarief in de Wmo verwachten wij ook in 2020 een toename van deze verstrekkingen. Als onderdeel van de Begroting 2020 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 3 (Wmo-verstrekkingen). Wij bekijken in 2019 of de verstrekkingen in Zwolle vergelijkbaar zijn met andere steden. Op basis daarvan moet een besluit worden genomen of er mogelijkheden zijn om beleid of uitvoering zo te wijzigen dat er bespaard wordt. Hierover zal in de PPN besluitvorming plaatsvinden.

Daarnaast onderzoeken we de komende maanden welke voordelen bij de aanbesteding te behalen zijn, naast het terug gaan van twee naar één aanbieders. Er moet op basis hiervan een besluit worden genomen over de invulling van de € 0,9 miljoen besparing die in de Perspectiefnota 2020 - 2023 is vastgelegd. Bij dit alles geldt dat besparingen op Wmo-voorzieningen gevolgen kunnen hebben voor het niveau van de voorzieningen en / of service.

De volgende maatregelen zijn in een beleidsregel opgenomen en worden inmiddels toegepast. Deze maatregelen zullen in 2020 de besparing van € 200.000 moeten opleveren en in 2021 de besparing van € 300.000:

  • Scherper indiceren rolstoelen.
  • Vaker primaat van verhuizing toepassen.
  • Meer algemeen gebruikelijk verklaren.

Om de overige € 600.000 te kunnen realiseren is een nieuwe aanbesteding noodzakelijk. Gezien de ervaringen met de huidige contracten en de grote maatschappelijke gevolgen van een aanbesteding op prijs en met één aanbieder en de hoge interne kosten voor een aanbesteding is het voorstel deze bezuiniging pas op zijn vroegst in 2023 te realiseren. Het huidige contract kan dan in ieder geval vier jaar van kracht blijven.

In 2019 heeft verdere implementatie plaatsgevonden van integrale thuisondersteuning. Ook hebben wij in 2019 met alle aanbieders thuisondersteuning in de contractgesprekken afspraken gemaakt over de gewenste beweging naar het voorliggend veld. Wij zien de eerste resultaten hiervan terug. Wij zullen in 2020 deze ontwikkeling verder doorzetten waarbij we expliciet aandacht hebben voor het activeren en daardoor participeren van inwoners met een ondersteuningsvraag. Als onderdeel van de Begroting 2020 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 4 Wmo thuisondersteuning. Op grond van de Algemene maatregel van bestuur (AMvB) reële kostprijzen Wmo dienstverlening zijn gemeenten en aanbieders gehouden een reële kostprijs te berekenen. In 2019 hebben wij in gesprek met de aanbieders afspraken gemaakt over passende tarieven Thuisondersteuning voor 2020 waarin ook verdere cao-ontwikkelingen zijn meegenomen. Mede als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt zien wij dat binnen de verschillende van toepassing zijnde CAO's afspraken worden gemaakt die ook de komende jaren mogelijk kunnen leiden tot hogere tarieven thuisondersteuning.

Als gevolg van het streven dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en dat daar waar inwoners verblijven in beschermde woonvormen, waar mogelijk, doorstromen naar zelfstandig wonen, verwachten wij de komende jaren een verschuiving van beschermd wonen naar thuisondersteuning. Deze verschuiving draagt bij aan de gewenste beweging van zwaardere naar lichtere vormen van ondersteuning.

Daarnaast wordt ook vanuit de Zorgverzekeringswet ondersteuning geboden aan mensen die thuis wonen, zoals bijvoorbeeld persoonlijke verzorging. In de praktijk blijkt dat de vraag van inwoners naar ondersteuning divers is, niet altijd onder te brengen in de verschillende vakjes en leidt tot grensdiscussies binnen en tussen de wetten. Er is behoefte aan afstemming tussen de Wmo en de zorgverzekeringswet. Samen met gemeenten in de regio zoeken wij hierover de samenwerking met Zilveren Kruis.

Criteria

In aansluiting op het voorliggende veld bieden we indien nodig (maatwerk)voorzieningen Wmo, zodanig dat:

  • Maatwerkvoorzieningen worden ingezet in aanvulling op andere voorliggende voorzieningen.
  • Waar mogelijk de ondersteuning die nu in maatwerkvoorzieningen wordt ingezet, ook in andere collectieve vormen van ondersteuning ingezet kan worden.
  • Maatwerkvoorzieningen zo integraal mogelijk worden ingezet.
  • Maatwerkvoorzieningen worden ingezet in samenhang met voorzieningen uit de zorgverzekeringswet zoals wijkverpleging.
  • Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, de inwoner naast Zorg in Natura een keuzemogelijkheid heeft voor een Pgb.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Klaas Sloots

ga terug