Ambitie 2.1 Kwetsbare inwoners kunnen door ondersteuning en voorzieningen op maat maatschappelijk participeren en langer zelfstandig blijven wonen

Beschrijving ambitie

Inwoners van Zwolle moeten kunnen participeren in de samenleving en (langer) zelfstandig thuis blijven wonen. Wanneer inwoners hierbij ondersteuning nodig hebben, dan vindt de toegang tot deze ondersteuning, zoveel mogelijk plaats in de eigen leefomgeving zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Wij doen dit door inwoners te ondersteunen in het vinden van oplossingen samen met hun sociale netwerk en de inzet van beschikbare voorzieningen en initiatieven in de stad. Daar waar nodig verstrekken wij maatwerkvoorzieningen.

Wij investeren in de beweging van de achterkant (maatwerkvoorzieningen) naar de voorkant en we investeren in integraliteit en samenhang: één gezin (huishouden), één plan, één regisseur. De ondersteuning is gericht op de inwoner, het gezin én zijn / hun netwerk (ondersteuning mantelzorgers), in de context van diens omgeving.

We sluiten meer aan bij voorliggende voorzieningen zoals vrijwilligerswerk en welzijnsvoorzieningen zoals bijvoorbeeld projecten waarbij mensen gezamenlijk de maaltijd gebruiken. Deze beweging heeft in 2019 verder vorm gekregen in de samenwerking tussen het maatschappelijk voorveld en de zorgaanbieders. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van verschillende buurtkamers. Er is gestart met het nieuwe contract dagbesteding, nu 'Goede Dagen & Perspectief'. Daarbij wordt ondersteund door SamenZwolle die onze inwoners begeleidt bij het vinden van een goede invulling van de dag in het maatschappelijk voorveld. Is in het maatschappelijk voorveld geen passende plek beschikbaar, dan blijft dagbesteding mogelijk. In 2020 gaan we verder met deze ontwikkeling en willen we deze een plek geven in de afspraken die we maken met onze partners.

In 2019 is de werkwijze 'integrale thuisondersteuning' verder geïmplementeerd en is de overgangsfase naar deze nieuwe werkwijze afgerond. Alle cliënten hebben een nieuwe toekenning ‘thuisondersteuning’. De gecontracteerde partijen hebben aangegeven te willen investeren in de gewenste transformatiebeweging naar de voorliggende voorzieningen. In 2019 hebben wij met alle aanbieders in de contractgesprekken hier afspraken over gemaakt en wij zien de eerste resultaten hiervan terug. Wij zullen in 2020 deze ontwikkeling verder doorzetten waarbij we expliciet aandacht hebben voor het activeren en daardoor participeren van inwoners met een ondersteuningsvraag.

We streven ernaar dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en dat daar waar inwoners verblijven in Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang en klaar zijn om een stap te zetten naar zelfstandig wonen er passende woonruimte en ondersteuning beschikbaar is. Dat betekent dat wij samen met corporaties en zorgaanbieders zorgdragen voor voldoende, adequate en betaalbare (sociale) woonmogelijkheden, zodat uitstroom uit voorzieningen van maatschappelijke opvang en beschermd wonen kan plaatsvinden waarbij inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die noodzakelijk is. Deze beweging leidt tot een verschuiving van beschermd wonen naar (nieuwe vormen van) ambulante ondersteuning. In 2020 zullen wij deze beweging verder vormgeven.

Naast verdergaande integraliteit binnen het gemeentelijke domein, zoeken we ook afstemming met andere zorgstelsels zoals de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Zorgverzekeringswet (ZVW). Maatregelen binnen deze stelsels zoals bijvoorbeeld minder (lange) behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of strengere toelatingseisen in het kader van de WLZ laat de druk op ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning toenemen. Dit vraagt dat we ook in 2020 inzetten op samenwerken en afspraken maken met zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Situatie en problematiek

Uit het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2018 blijkt dat 49% van de inwoners wel van het Sociaal Wijkteam gehoord heeft, maar geen contact heeft gehad. Daarnaast heeft 16% van de inwoners daadwerkelijk zelf met het Sociaal Wijkteam contact gehad.

Via het Sociaal Wijkteam verstrekken wij maatwerkvoorzieningen Wmo aan inwoners die dit nodig hebben. Eind 2017 maakten bijna 4.700 inwoners gebruik van huishoudelijke ondersteuning en / of individuele begeleiding. Daarnaast zijn er 2018 195 woonvoorzieningen verstrekt, 200 woningaanpassingen, 428 vervoersvoorzieningen en 442 rolstoelen. In 2017 waren dit 100 woonvoorzieningen, 230 woningaanpassingen, 260 vervoersvoorzieningen en 318 rolstoelen. Bijna 4% van de Zwolse bevolking maakt gebruik van deze Wmo ondersteuning. Uit het cliëntervaringsonderzoek zien we dat 95% tevreden of neutraal is over de kwaliteit van de Wmo ondersteuning en met de ondersteuning beter kan participeren.

We zien in 2019 een behoorlijke toename van de mensen die gebruik maken van thuisondersteuning, met name voor het resultaatgebied huishouden en van de hulpmiddelen Wmo en woningaanpassingen. Deze toename is voor een groot deel een gevolg van het invoeren van het landelijke abonnementstarief. Als gevolg van het feit dat de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen niet meer inkomensafhankelijk is, zien we dat de drempel voor inwoners om voorzieningen aan te vragen lager is geworden. Wij verwachten dat deze toename zich in 2020 nog verder zal doorzetten.

We merken vanuit de praktijk dat de aanbieders thuisondersteuning te maken hebben met krapte op de arbeidsmarkt, met name als het gaat om het bieden van ondersteuning bij het huishouden. Dit in combinatie met een toenemende vraag naar huishoudelijke ondersteuning, mede als gevolg van het abonnementstarief, leidt tot knelpunten waarbij aanbieders niet altijd op korte termijn de benodigde ondersteuning kunnen leveren. De komende periode zullen we op zoek moeten naar creatieve oplossingen om de vraag naar deze vorm van ondersteuning ook op termijn goed te kunnen blijven bieden.

ga terug