Doel 2.1.2 We versterken de samenhang tussen het voorliggende veld, aanpalende terreinen en de inzet van maatwerkvoorzieningen Wmo.

Beschrijving doel

Om mogelijk te maken dat inwoners kunnen participeren in de samenleving en langer zelfstandig kunnen blijven wonen, zal een groter beroep worden gedaan op het sociale netwerk van mensen en daar waar mogelijk ook van vrijwilligers. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers (programma 1. Samenleving) en het beter verbinden van deze informele ondersteuning met formele ondersteuning is van belang. Bovendien zien wij in de samenleving steeds meer (particuliere) initiatieven ontstaan die een bijdrage leveren aan de participatie van inwoners. Wij willen deze initiatieven ondersteunen, versterken en waar mogelijk verbinden met de gecontracteerde ondersteuning. Dit maakt onder andere onderdeel uit van de doorontwikkeling van de huidige dagbesteding die we meer willen verbinden met het maatschappelijk voorveld; het geheel van welzijnspartijen, (gesubsidieerde) instellingen met een vrijetijds aanbod, kerken, etc. Wij faciliteren SamenZwolle om de inwoner te ondersteunen bij het formuleren van zijn vraag en toe te leiden naar passend aanbod in het maatschappelijk voorveld of indien dit niet passend is in dagbesteding. Daarnaast stimuleren wij nieuwe vormen van samenwerking waarbij de beweging centraal staat van individuele ondersteuning naar collectieve vormen van ondersteuning. Wij sluiten aan op initiatieven in de stad, bijvoorbeeld middels de mogelijkheid van right to challenge (zie programma 7).

Wij zetten in op een beweging waarbij meer inwoners gebruik kunnen maken van het collectief vormgegeven aanbod waardoor er minder beroep hoeft te worden gedaan op de duurdere individuele vormen van ondersteuning. Dit doen we door het efficiënter gebruik maken van het al bestaande aanbod in het maatschappelijk voorveld. Initiatieven op het terrein van welzijn, maatschappelijke participatie en dagbesteding houden zich bezig met het participeren van onze inwoners. Wij zijn voornemens om deze initiatieven zowel inhoudelijk als financieel met elkaar te verbinden rondom deze gezamenlijke participatie opgave en daarmee het voorveld te versterken.
Ook stemmen wij de ondersteuning die wij bieden af met partners in de stad zodanig dat verschillende vormen van ondersteuning elkaar aanvullen tot een integraal pakket voor de inwoner en een zo efficiënt mogelijke inzet van de geboden ondersteuning.

Daarnaast is samenwerking van belang met (zorg)aanbieders en woningcorporaties ten behoeve van een betere aansluiting tussen wonen en zorg zodat daar waar mogelijk inwoners kunnen uitstromen uit beschermde woonvormen naar zelfstandig wonen (met ondersteuning) en de transformatie van zwaardere naar lichtere vormen van ondersteuning gerealiseerd kan worden. Daarnaast is het van belang dat inwoners met een zorgvraag kunnen beschikken over een passende toegankelijke woning. Deze opgave vraagt van de betrokken ketenpartners in het sociale en fysieke domein om een integrale aanpak en samenwerken  om  de kansen te benutten die deze samenwerking biedt. Dit betekent  concreet dat met wonen mogelijkheden worden geboden die aansluiten bij de zorgvraag.  Het gaat dan  om wonen van 'jong tot oud', met onderscheid naar jongeren, volwassenen en ouderen en betreft zowel een kwantitatieve als kwalitatieve opgave. We willen in 2020 investeren in het vraagstuk wonen en zorg om te komen tot afspraken met betrokken zorgpartijen en wooncorporaties om middels effectieve interventies de gewenste doorstroom te bevorderen.

Tevens zetten wij in op samenwerking met regiogemeenten. Samen werken wij samen met de zorgverzekeraar en geven wij uitvoering aan het convenant met Zilveren Kruis. Wij versterken de samenwerking tussen de Sociale Wijkteams, wijkverpleegkundigen en huisartsen zodat inwoners geen last hebben van de grensvlakken tussen de verschillende soorten zorg (Wmo, ZWV en Wlz).

Daarnaast hebben wij een contract voor de collectieve zorgverzekering met Eno Zorgverzekeraar (Salland Zorgverzekeringen) met ingang van 1 januari 2019 om hiermee een passend aanbod te bieden aan de doelgroep om financiële risico’s door zorgkosten zoveel mogelijk te vermijden (relatie met doel 4.1.2) .

Criteria

We versterken de samenhang tussen het voorliggende veld, aanpalende terreinen en de inzet van maatwerkvoorzieningen Wmo, zodanig dat:

  • De beschikbaarheid en inzet van algemene en voorliggende voorzieningen bekend zijn bij inwoners, Sociaal Wijkteam en zorgaanbieders.
  • De formele ondersteuning meer aansluit bij de informele ondersteuning en initiatieven in de stad.
  • De dagbesteding in aansluiting op het voorliggende veld plaatsvindt.
  • De verschillende vormen van ondersteuning elkaar aanvullen tot een integraal pakket.
  • Er een collectivisering van voorzieningen plaatsvindt waardoor het beroep op maatwerkvoorzieningen afneemt.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Klaas Sloots

ga terug