Doel 2.1.1 Inwoners worden laagdrempelig en in hun eigen buurt ondersteund om samen tot oplossingen te komen

Activiteiten

Uitvoering
In 2020 zal het Sociaal Wijkteam verder uitvoering geven aan de beweging; normalisering, preventie en collectivisering. In het bijzonder zetten we in op:

  • Borging Pilot Jeugd- en gezinswerker bij de huisarts.
  • Borging Vindplaats schulden (vroegsignalering).
  • Borging Sociaal Wijkteam: de nieuwe poortwachter in de wijk.
  • Versterken samenwerking Sociaal Wijkteam en TIEM vanuit perspectief en mogelijkheden van de inwoner (waarbij duale ondersteuning mogelijk is, met als doelen: verlagen zorgconsumptie en verhogen uitstroom bijstand).

Contractering in het Sociaal domein
In 2019 heeft de implementatie plaatsgevonden van de nieuwe contracten zoals thuisondersteuning(Wmo), hulpmiddelen, medische advisering, tilliften, trapliften, vervoer, dagbesteding, en jeugd. De nieuwe contracteringen leiden tot extra gesprekken met inwoners en (opnieuw) schuren met aanbieders. Deze inspanningen nemen tijd in beslag, maar zijn noodzakelijk om de gewenste inhoudelijke beweging tot stand te brengen. In 2020 blijft daar aandacht voor.

Uitvoeren ‘evaluatie positionering en kwaliteit SWT’ 2020:
In 2019 is een vragenlijstonderzoek gehouden onder de inwoners van de gemeente Zwolle die ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen. De resultaten hieruit worden meegenomen in de bredere evaluatie naar de positionering en kwaliteit van het Sociaal Wijkteam. Als onderdeel van de Begroting 2020 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 13 (Sociaal Wijkteam).

Maatwerkbudget Sociaal Wijkteam:
In 2020 wordt weer gewerkt met een maatwerkbudget. Doel is om ruimte voor de professional te creëren, zodat doorbraken en / of creatieve oplossingen ingezet kunnen worden indien reguliere processen te lang duren en / of niet passend zijn. Op deze manier kan ondersteuning / hulpverlening worden versneld en duurdere vormen van ondersteuning worden uitgespaard. Hiermee wordt integrale aanpak en transformatie blijvend bevorderd.

Invoeren abonnementstarief
De invoering van het abonnementstarief wordt geïmplementeerd. Vanaf 2020 wordt de informatie aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) niet meer aangeleverd door de zorgaanbieders maar door de gemeente zelf. Voor de cliënt en de zorgaanbieder levert dit minder administratieve handelingen op, maar voor de gemeente leidt dit tot meer taken voor de backoffice van het Sociaal Wijkteam.

PGB 2.0
Implementatie Pgb 2.0: in 2020 vindt gefaseerd de overgang plaats naar het pgb 2.0 systeem van de SVB.

Herindicatie topsegment jeugd
Naar aanleiding van het vraagstuk beheersbaarheid kosten Jeugdhulp is vanuit het RSJ een financiële analyse opgesteld. Uit deze analyse komt dat met name de kosten (stapeling) in het hoge ambulante segment toenemen en hoog zijn. In de toeleiding naar Jeugdhulp zijn naast het Sociaal Wijkteam verschillende wettelijke verwijzers actief (genoemd derde verwijzers: huisartsen, kinderartsen, jeugdartsen en de gecertificeerde instellingen). Dit betekent dat we niet direct invloed hebben op alle verwijzingen en indicaties naar de specialistische Jeugdhulp. Een herindicatie is een gelegitimeerd moment in het proces om invloed uit te oefenen op de gewenste beweging richting lichtere (collectieve) vormen van ondersteuning in wijken en op scholen. Als onderdeel van de Begroting 2020 wordt ter uitvoering hiervan voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 14 (herindicatie topsegment jeugd).

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 2.1.1

8.958.696

0

8.958.696

0

0

8.958.696

Kredieten

Dit doel bevat in de Begroting 2020 geen kredieten waarover gerapporteerd wordt.

ga terug