Doel 2.1.1 Inwoners worden laagdrempelig en in hun eigen buurt ondersteund om samen tot oplossingen te komen

Beschrijving doel

Inwoners, kunnen bij het Sociaal Wijkteam terecht met ondersteuningsvragen op alle leefgebieden. Het Sociaal Wijkteam is laagdrempelig en toegankelijk voor inwoners. Het Sociaal Wijkteam zet in op normaliseren, eigen regie en zelfstandig leven. Uitgangspunt qua inzet van maatwerkvoorzieningen  is: ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’. Met de inwoner wordt besproken wat nodig is, wat mogelijk is en wat voor hem/haar de beste aanpak is. Daarbij is oog voor zowel doelmatigheid als ook rechtmatigheid.

Vertrekpunt van het ondersteuningsplan is wat de inwoner en zijn sociaal netwerk zelf kan en welke voorliggende voorzieningen van meerwaarde zijn (programma 1. Samenleving). Indien nodig biedt het Sociaal Wijkteam zelf lichte en/of kortdurende ondersteuning. Als dat niet volstaat, wordt een maatwerkvoorziening ingezet voor gespecialiseerde ondersteuning. In het ondersteuningsplan worden resultaten benoemd. Dit biedt inwoner en zorgaanbieder flexibiliteit en ruimte in de wijze waarop ondersteuning wordt ingezet (hoe) om het resultaat (wat) te bereiken.

Het Sociaal Wijkteam staat in contact met onder meer de Participatieraad, welzijnsorganisaties en aanbieders van (maatwerk)voorzieningen. Het Sociaal Wijkteam is humaan, daadkrachtig, dichtbij, verbindend en inspirerend.

Criteria

De inwoner weet waar hij met zijn ondersteuningsvraag terecht kan, zodanig dat:

  • De inwoner ervaart dat er mèt hem gepraat wordt in plaats van over.
  • De inwoner eigenaar is van zijn vraag en oplossing.
  • Alle stappen van meerwaarde zijn voor de inwoner en een duurzame oplossing gevonden wordt.
  • Er duidelijke afspraken gemaakt worden over het proces (regie) en de resultaten. Deze zijn vastgelegd in een integraal ondersteuningsplan.
  • Onafhankelijke cliënt-ondersteuning beschikbaar is waar gewenst.
  • De ondersteuning zo licht als mogelijk is en zo zwaar als noodzakelijk.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Klaas Sloots

ga terug