Ambitie 3.2 Inwoners met problemen hebben geen (verdere) maatschappelijke uitval en zijn geen gevaar voor zichzelf of anderen

Beschrijving ambitie

We richten ons op het voorkomen en terugdringen van problemen die een hoog risico geven op maatschappelijke uitval. Het kan dan gaan om verslavingen, psychische problematiek, risico's ten aanzien van recidive van crimineel gedrag, al dan niet in combinatie met het mijden van zorg, hulp en ondersteuning. Door in te zetten op de problematiek wordt preventief gewerkt aan voorkomen van maatschappelijke uitval en overlast. We streven er na om gedwongen zorg in het kader van de wet verplichte GGZ (WvGGZ) alleen als uiterst middel in te zetten.

Situatie en problematiek

De aandacht voor mensen met verward gedrag neemt de laatste jaren toe. Zowel landelijk als lokaal in Zwolle wordt melding gemaakt van een toenemende problematiek van mensen met verward gedrag op straat. In Oost-Nederland is er in 2016 een stijging in het aantal meldingen geconstateerd van 78% ten opzichte van 2012. Inmiddels weten we dat deze cijfers nog verder gestegen zijn. Voor Zwolle betreft dit 982  meldingen in 2018 (in 2017 811).  Hierbij dient opgemerkt te worden dat er meerdere meldingen betrekking kunnen hebben op één persoon, Uit deze registraties van de politie kunnen dan ook geen conclusies worden getrokken over het aantal verwarde personen. Desalniettemin zijn er signalen dat de ernst van de incidenten toeneemt, wat gevolgen heeft voor de omgeving. Daarnaast zijn er meerdere oorzaken die kunnen zorgen voor verward gedrag: mensen kunnen een psychische stoornis hebben, of door verslaving aan alcohol of drugs verward raken. Maar ook mensen met beginnende dementie of een verstandelijke beperking kunnen (tijdelijk) verward zijn. De aanpak en zorgstructuur voor mensen met verward gedrag is op orde in Zwolle, we hebben met ketenpartners afspraken gemaakt over een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

  • Zwolle beschikt over een triagevoorziening die zorgt voor snelle toeleiding en ondersteuning.
  • In Zwolle krijgen alle personen die in beeld komen een persoonlijke aanpak.

Vanaf 2020 krijgen gemeenten er nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij op grond van de WvGGZ.  Zo dient er een meldpunt te zijn voor inwoners en professionals waar zorgen over personen met verward gedrag kunnen worden gemeld, dient de gemeente op basis van deze meldingen te bepalen of een Verkennend Onderzoek (VO) moet worden gestart, op basis waarvan al dan niet een verzoek tot een Zorgmachtiging bij het OM kan worden ingediend. Ook krijgt de burgemeester nieuwe bevoegdheden, de huidige IBS (In Bewaring Stelling) op grond van de BOPZ (Bijzondere Opname in Psychiatrische Ziekenhuizen) komt te vervallen, hiervoor in de plaats komt de Crisismaatregel (CM). De burgemeester kan verplichte behandeling aan betrokkene opleggen, deze behandeling kan zowel intramuraal als extramuraal plaatsvinden. De betrokkene dient hierbij zo mogelijk gehoord te worden, zodat zij hun visie en wensen ten aanzien van gedwongen behandeling kenbaar kunnen maken.
De uitvoering van de WvGGZ wordt zoveel mogelijk regionaal opgepakt, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de bestaande infrastructuur. Uitgangspunt is dat verplichte zorg / behandeling alleen als uiterst middel wordt ingezet.

ga terug