Doel 6.1.3 We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium

Beschrijving doel

Vanuit de nieuwe Omgevingswet is een omgevingsvisie en een omgevingsplan, als opvolger van het bestemmingsplan, verplicht. Beide instrumenten geven samen de actuele kaders voor de fysieke leefomgeving, waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn en waaraan wordt getoetst. De komende periode gaan we actief aan de slag met het implementeren van de Omgevingswet door het uitwerken van diverse sporen, waaronder het spoor omgevingsvisie (zie doel 6.1.1) en het spoor omgevingsplan. Dat gebeurt op een integrale wijze voor de gehele fysieke leefomgeving en bovendien organisatiebreed. Het gaat niet alleen om de inhoud van de regels waaraan getoetst moet worden in het kader van aanvragen voor bijvoorbeeld bouwen, maar ook om het herzien van de procedures, om afspraken die nodig zijn om integraal te kunnen werken en om aanpassing van ICT om digitaal te kunnen werken.

Criteria

We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium, zodanig dat:

  • Concreet invulling gegeven wordt aan de Omgevingswet met bijbehorende transities.
  • Samenhang tot stand gebracht wordt tussen beleid, regels, vergunningen en beheer.
  • Samengewerkt wordt met inwoners, bedrijven en instellingen in gemeente en regio, op basis van gedeelde informatie.
  • Zorggedragen wordt voor evenwicht tussen rechtszekerheid en flexibiliteit.
  • Begeleiding van initiatieven en afhandeling van aanvragen op een vlotte wijze en binnen de wettelijke termijnen plaatsvindt.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

ga terug