Doel 3.3.5 We bieden (tijdelijke) opvang aan slachtoffers van huiselijk geweld en ondersteuning naar een duurzaam herstel

Activiteiten

  • Uitvoeren van de Regiovisie Huiselijk Geweld en kindermishandeling IJsselland.
  • Zorgdragen voor kwaliteit en continuïteit van opvangvoorzieningen voor slachtoffers van huiselijk geweld in de regio IJsselland.
  • Inzetten op meer ambulante begeleiding in de eigen omgeving van personen en gezinnen, zodat minder vaak opvang nodig is.
  • Optimaal gebruik maken van het veiligheidsinstrument 'AWARE' om het mogelijk te maken dat meer slachtoffers van huiselijk geweld, waaronder bedreiging van ex-partners, in eigen omgeving kunnen worden ondersteund.
  • Opvang bieden voor crisissituaties en als vervolg daarop opvang met partiële begeleiding in een 24-uurs opvangsetting.
  • Voor kinderen in de opvang zo spoedig mogelijk de methodiek 'Veerkracht' inzetten, om tot een hulp- en herstelplan te komen en deze hulp vervolgens inzetten.
  • Inzetten van het Tijdelijk Huis Verbod om bij te dragen aan het zo veel mogelijk kunnen blijven wonen van slachtoffers in de eigen omgeving.
  • Vanuit een extra bijdrage van het Rijk opvang bieden aan mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld, waaronder slachtoffers van eerwraak of ernstige bedreiging, uit het hele land. Landelijk is er op vijf locaties opvang. In IJsselland worden zes opvangplaatsen gerealiseerd.
  • Vanuit een extra bijdrage van het Rijk opvang bieden aan slachtoffers van Mensenhandel met een gecompliceerde zorgvraag. In Twente en IJsselland worden gezamenlijk zes plaatsen vanuit deze landelijke financiering gerealiseerd. Deze opvangplaatsen zijn per 15 juli 2019 beschikbaar.  

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 3.3.5

0

0

0

0

0

0

Kredieten

Dit doel bevat in de Begroting 2020 geen kredieten waarover gerapporteerd wordt.

ga terug