Doel 3.1.2 We pakken de situatie van huiselijk geweld zo vroeg mogelijk aan en werken toe naar veiligheid en duurzaam herstel

Beschrijving doel

Het is van groot belang om huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel misbruik, zo veel mogelijk te voorkomen. Met voorlichting en preventie kan veel bereikt worden. Als huiselijk geweld zich voordoet is het belangrijk dat dit tijdig gesignaleerd wordt en dat betrokkenen weten hoe ze moeten handelen om de situatie zo snel mogelijk te stoppen. In de preventie en aanpak van huiselijk geweld, inclusief kindermishandeling en ouderenmishandeling, zijn vele partijen betrokken. Door goede voorlichting, beschikbaarheid van passende opvoedingsondersteuning, maar ook ondersteuning van mantelzorgers, kan voorkomen worden dat situaties ontstaan waarbij er sprake is van bijvoorbeeld verwaarlozing, misbruik, bedreiging, mishandeling of financiële uitbuiting.

Veilig Thuis IJsselland is de spil in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis IJsselland is onderdeel van een brede samenwerking met lokale zorgstructuren in elf gemeenten in de regio, met de ketenpartners op het terrein van zorg en veiligheid en met gespecialiseerde partners, politie en justitie in de regio IJsselland. De verdere ontwikkeling van Veilig Thuis en de samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is van groot belang voor een goede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Per 1 januari 2019 is de aanscherping van de Wet Meldcode van kracht geworden die veel meer meldingen en adviesvragen tot gevolg heeft dan (landelijk) was voorzien. Dit vraagt dus ook veel meer extra inzet van Veilig Thuis IJsselland dan verwacht, ook in 2020. Om de gestegen meldingen en adviesvragen adequaat te kunnen verwerken is meer capaciteit bij Veilig Thuis nodig, hiervoor wordt dan ook voor 2020 extra middelen gevraagd. Als onderdeel van de Begroting 2020 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 16 (Veilig Thuis IJsselland).

Als onderdeel van een landelijke regeling voor opvang van slachtoffers mensenhandel met multiproblematiek, heeft Zwolle extra middelen ontvangen vanuit het ministerie met de verplichting daarvoor een aantal plaatsen bij Kadera te subsidiëren. Voor 2019 (ingangsdatum 15 juli 2019) gaat het om een bedrag van € 92.398 (zie Berap 2019-2). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor een aanbesteding gedaan waar vanuit Zwolle het RIBW en Kadera aan hebben meegedaan. Kadera is in deze aanbesteding één van de door het ministerie gekozen organisaties die hun aanbod mogen realiseren. Zwolle ontvangt hiervoor de genoemde bijdrage. Naast de gemeente Zwolle zijn er vijf andere gemeenten die een bijdrage ontvangen om opvangplekken voor slachtoffers van Mensenhandel met multiproblematiek bij de geselecteerde organisaties te financieren. Het gaat vooralsnog om een periode van drie jaar, die aan het eind van de periode geëvalueerd wordt. Zie ook bestedingsvoorstel 17 (opvang slachtoffers mensenhandel).

Criteria

We pakken de situatie van huiselijk geweld zo vroeg mogelijk aan en werken toe naar veiligheid en duurzaam herstel, zodanig dat:

  • Meldingen bij Veilig Thuis IJsselland worden getriageerd (Veiligheidsbeoordeling), vervolgtrajecten worden ingezet en onderzoeken worden afgehandeld binnen de wettelijke termijnen.
  • Bij het opstellen van een herstel- en veiligheidsplan ouders en kinderen worden betrokken tenzij de veiligheid dat niet toelaat.
  • Scholen, lokale wijkteams en andere organisaties die dicht bij kinderen, gezinnen en ouderen staan, maar ook burgers, oog hebben voor signalen van mishandeling of misbruik en weten wat zij kunnen doen.
  • Betrokkenen, zowel daders als slachtoffers, ouderen, ouders en kinderen (systeemgericht) ondersteund worden of toegeleid naar behandeling om duurzaam herstel te realiseren.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

ga terug