Doel 1.1.2 We vergroten de veerkracht van inwoners en buurten

Beschrijving doel

Niet alle Zwolse inwoners zijn in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken en verbanden mee te doen in de samenleving en maatschappelijk zelfredzaam te zijn. Door inzet van onder andere wijkgericht welzijnswerk (bijvoorbeeld opbouwwerk) willen we het menselijke kapitaal in buurten en wijken versterken, vergroten, mobiliseren en ondersteunen zodat er een leefomgeving ontstaat die sociale samenhang kent. De omvang van de opgaven in wijken en buurten is leidend voor de omvang en intensiteit van de inzet van het wijkgericht welzijnswerk. Elk Sociaal Wijkteam kent een driehoeksnetwerk van de manager van het Sociaal Wijkteam, de senior opbouwwerker en de wijkmanager van de gemeente. Deze personen hebben een belangrijke rol in het afstemmen van de wijkopgaven en de aanpak daarvan. De inzet van opbouwwerk draagt ook bij aan versterking van het maatschappelijk voorveld (Hervormingsagenda, spoor 1). Als onderdeel van de Begroting 2020 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 12 (versterken maatschappelijk voorveld).

We streven naar sociale inclusie en samenhang tussen inwoners, ongeacht geslacht, afkomst, religie en seksuele geaardheid. Als regenbooggemeente maken we ons dan ook sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en gelijkheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI personen). Hoewel de sociale acceptatie naar LHBTI-personen enorm is toegenomen, blijft specifieke aandacht relevant.

Criteria

We vergroten van de veerkracht van inwoners en buurten, zodanig dat:

  • De veerkracht in de buurten / wijken stijgt, specifiek daar waar deze (ver) onder het Zwolse gemiddelde ligt.
  • Deze de buurt en de individuele inwoner ten goede komt, de leefomgeving verbetert, eenzaamheid verminderd, de zelfredzaamheid toeneemt en nieuwe initiatieven in buurten en wijken ontstaan.
  • Mensen zich prettig voelen in de wijk waarin zij willen wonen (sociale inclusie), er meer wederzijdse bewustwording is en er minder uitsluiting plaatsvindt.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Klaas Sloots

William Dogger

ga terug