Ambitie 1.1 Inwoners zijn op eigen kracht en met hun sociale netwerken in staat om hun leven te organiseren en maatschappelijk te participeren

Beschrijving ambitie

Wij bieden ruimte aan mensen die zich maatschappelijk willen inzetten voor de stad, we zoeken naar wat mensen bindt en stimuleren hen naar vermogen maatschappelijk mee te doen. Sommige inwoners hebben daar ( tijdelijk of blijvend) ondersteuning bij nodig. We proberen belemmeringen zo vroeg te signaleren, te benoemen en weg te nemen. We ondersteunen en dagen mensen uit in het benutten van kansen en talenten. De kracht van bewoners en hun sociale netwerk wordt benut en hun persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling gestimuleerd. Met bewoners en partners werken we aan de zelfredzaamheid van de inwoners door te investeren in eigen kracht en verantwoordelijkheid.

Inwoners die ondersteuning nodig hebben helpen we, het liefst dichtbij huis: in eigen buurt of wijk. Zeker voor onze oudere inwoners is het prettig om dicht bij huis in de vertrouwde omgeving ondersteuning te krijgen. Voor ouderen investeren we specifiek in het onder de aandacht brengen van ondersteuningsmogelijkheden. Uitgangspunt daarbij is zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. We willen bij ondersteunings- of hulpvragen zoveel mogelijk aansluiten bij het gewone leven en maken zoveel als kan gebruik van het aanbod in het maatschappelijk voorveld. Aanvullend kan de inzet van een professional gevraagd worden.

Situatie en problematiek

De kracht van Zwolle zit in de grote bereidheid van de inwoners om samen iets van de stad te maken. De inzet voor buurt, wijk, sportvereniging, cultuur, kerk etc. is enorm. Maar liefst 61% van de Zwollenaren zet zich vrijwillig in (CBS onderzoek juli 2018). De Zwollenaar kan op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken en verbanden meedoen in de samenleving en is maatschappelijk zelfredzaam.
Het zit in de genen van onze partners in het maatschappelijk voorveld om deze inwoners zo te ondersteunen dat ze sociaal en maatschappelijk gezien vooruit komen. Omdenken en kijken naar wat wel kan. Zij zijn gewend dat het soms een kwestie van de lange adem is om bewoners te ondersteunen en op de voor hen juiste plek te krijgen. Er wordt veel samengewerkt en er is veel kennis, expertise en ervaring in Zwolle aanwezig. Door te investeren in preventie en laagdrempelige algemene voorzieningen in de wijk worden effectieve en efficiënte ondersteuningsvormen geboden. Hierdoor is minder inzet van duurdere vormen van professionele zorg en ondersteuning nodig.

ga terug