Ambitie 7.3 In Zwolle sturen we op een gezonde en duurzame woon- werk- en leefomgeving vanuit de uitdagingen en effecten in de toekomst

Beschrijving ambitie

Duurzaamheid en gezondheid lijken twee afzonderlijke aspecten, maar ze hebben veel met elkaar te maken. Zorgen voor bijvoorbeeld afvoeren van afval en afvalwater vinden hun basis in de volksgezondheid en het voorkomen van ziektes. Tegelijkertijd zijn beide tegenwoordig grote bijdragers aan een toekomstbestendige stad en wijken. Afval is een grondstof geworden, het grondstoffenplan is gericht op “Zwolle zonder afval” en het sluiten van de circulaire grondstofketen. En water en riolering zijn onlosmakelijk met het klimaat verbonden.

Met inrichting en beheer sturen we op een duurzame en gezonde woon, werk – en leefomgeving. Enerzijds door kapitaalvernietiging te voorkomen, de beschikbare middelen efficiënt in te zetten en het beroep op nieuwe grondstoffen te minimaliseren. Anderzijds door het transformeren van de openbare ruimte naar een toekomstbestendige openbare ruimte, rekening houdend met klimaatopgaven en maatschappelijke veranderingen.  Transformeren naar een groene buitenruimte, vanuit het gegeven dat een groene buitenruimte bijdraagt aan gezondheid. En transformeren naar een buitenruimte die  uitnodigt om te bewegen, te recreëren en te spelen. Daarnaast sturen we op het vergroten van de bewustwording van kinderen op het terrein van natuur en milieu inclusief duurzaamheid en Klimaatadaptatie.

Milieunormen spelen een rol in bescherming en voorkoming van gezondheidsrisico’s door verontreiniging van bodem, grondwater, lucht, geluid of externe veiligheid. Een groot aantal milieutaken is belegd bij de Omgevingsdienst IJsselland (OD). De omgevingswet geeft – binnen een bepaalde bandbreedte – ruimte voor eigen beleidskeuzes.

Hierbij staat niet alleen de mens centraal, we zorgen ook voor het welzijn van (huis)dieren.

Situatie en problematiek

Sinds 1995 doen we elke twee jaar een onderzoek naar onder andere leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en inzet in de buurt. Dit zogeheten Buurt-voor-Buurt Onderzoek wordt gehouden onder een groot aantal Zwollenaren. Via het rechtstreeks benaderen van een grote steekproef van inwoners, via het burgerpanel en via een openbare vragenlijst op Zwolle.nl. Dit onderzoek geeft inzicht in thema's als wonen, werken, gezondheid, sociale participatie en vrije tijd. Bovendien geeft het de ontwikkeling met voorgaande jaren doordat we het onderzoek elke 2 jaar uitvoeren.

Op: https://www.zwolle.nl/bvb2018 zijn de uitkomsten van het onderzoek uit 2018 te vinden. De hoofdrapportage geeft inzicht in de stand en de ontwikkelingen van Zwolle als geheel op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en in sociaal en fysiek opzicht. In de gebiedsrapportages staan de uitkomsten op buurt-, wijk- en stadsdeelniveau. Deze uitkomsten zijn ook besproken met de Zwolse wijkbewoners. Op verschillende momenten en manieren zijn we in gesprek gegaan met buurtbewoners en partners. Centrale vragen daarbij: wat verdient aandacht en hoe zorgen we gezamenlijk dat het in de buurten prettig(er) wonen blijft. Met de belangrijkste uitkomsten (wijkopgaven) gaan we met samen wijkwerkers en/of bewoners aan de slag. Uiteraard houden we rekening met de privacy van onze inwoners. Onze onderzoeken worden uitgevoerd binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

ga terug