Ambitie 4.2 Alle kinderen kunnen zich ontplooien ongeacht de financiële situatie van het gezin waarin ze opgroeien

Beschrijving ambitie

Kinderen van ouders met een laag inkomen worden gestimuleerd om te participeren in sportieve, culturele en schoolactiviteiten. Kinderen hoeven immers niet aan de zijlijn te staan door de financiële situatie in het huishoudens waarin ze opgroeien. Doordat deze kinderen participeren kunnen we de negatieve gevolgen die verbonden zijn aan het opgroeien in armoede voor hen beperken. We willen dat meer kinderen profiteren van bestaande regelingen.

Situatie en problematiek

In Zwolle groeit 8% van de kinderen, zo’n 2.100 kinderen, op in een huishouden met een laag inkomen. Uit de Armoedemonitor 2019 blijkt dat het aantal kinderen in armoede in Zwolle licht is gedaald. In Zwolle wonen 1.000 kinderen in langdurige minimahuishoudens. Het aandeel kinderen in langdurige minimahuishoudens is sinds voorgaand jaar licht gedaald van 3,8% naar 3,7%. Landelijk is dit aandeel iets gestegen en ligt dit op 4%.

Gemiddeld zitten in elke Zwolse klas dus 2 tot 3 kinderen die in armoede opgroeien. Vaak is er dan geen geld voor schoolspullen of lidmaatschap van een vereniging of een verjaardagscadeau. Ook gaan ze zelden of nooit een dagje op uit of op bezoek. Uit onderzoek blijkt dat opgroeien in armoede negatieve gevolgen heeft op korte en lange termijn. Kinderen zelf ervaren dat ze niet mee kunnen doen, geen eigen kamer of minder kleding hebben dan leeftijdsgenootjes. Op middellange termijn worden hun schoolprestaties er negatief door beïnvloed en er is een grotere kans op probleemgedrag. Hierdoor hebben ze op lange termijn meer kans op een lager opleidingsniveau, meer kans op werkloosheid en daardoor meer kans dat ook hun eigen kinderen weer in armoede opgroeien. Uit de Minimaeffectrapportage 2018 bleek voor huishoudens met twee volwassenen en twee oudere kinderen een tekort op hun huishoudplaatjes. De gemeenteraad heeft daarop de tegemoetkoming voor scholieren uit het voortgezet onderwijs of de eerste twee jaar in het middelbaar beroepsonderwijs verhoogd.

Samen met de ondersteuningsteams op scholen proberen we kinderen en hun ouders te ondersteunen. De armoederegisseur en ervaringsdeskundigen ondersteunen scholen bij het signaleren van armoede bij kinderen. Door ook vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigen advies te geven, kan ondersteuning beter worden afgestemd op de behoefte van de betreffende ouders en kinderen. In 2020 wordt gewerkt met nieuw promotiemateriaal om regelingen en activiteiten voor kinderen uit de doelgroep onder de aandacht te brengen. We zetten in op goede communicatie over regelingen en mogelijkheden voor kinderen uit de doelgroep. Er is een armoedesignalenkaart ontwikkeld die leerkrachten en IB helpt om het juiste gesprek te kunnen voeren.
Ook partners in de stad zoals Jeugdfonds Sport, Sportservice, Travers, Stichting Meedoen, Stichting Kind in beeld zetten zich in om kinderen mee te kunnen laten in sport, cultuur, school en vakantieactiviteiten als daarvoor in het inkomen van de ouders geen ruimte is. Mee kunnen doen aan normale activiteiten draagt bij aan positief opgroeien, waardoor zwaardere ondersteuning minder vaak of minder intensief nodig is.

ga terug