Grondbeleid

Tussentijdse MPV

Tussentijdse MPV

De grondexploitaties met bijbehorende risico inventarisaties zijn geactualiseerd in de tussentijdse Meerjaren Prognose. Deze tussentijdse prognose is gemaakt met als peildatum 1 juli 2019.
De algemene tendens binnen de vastgoedportefeuille is dat de doorontwikkeling van de projecten zal plaats vinden binnen de financiële kaders van de MPV 2019.

Zoals in de MPV 2019 reeds als prognose is vermeld, zal er bij de besluitvorming rond de jaarrekening 2019 / MPV 2020 ook sprake zijn van een (incidentele) winstafdracht. De hoogte van dit bedrag kan nu nog niet exact worden berekend, maar de prognose geeft een beeld van een bandbreedte van tussen de € 9 en € 12 mln.