Grondbeleid

Voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen

Conform de wettelijke voorschriften wordt er een voorziening gevormd zodra een project of complex een negatieve grondexploitatie heeft of wanneer de boekwaarde van de voorraad gronden de marktwaarde overstijgt. Op basis van de Meerjaren Prognose Vastgoed 2019 is het niveau van de te treffen voorziening als volgt:

Omschrijving

Bedrag

In exploitatie genomen gronden

5.053.000

Voorziening MVA

12.280.000

Voorziening Vastgoed

17.333.000

Reserve Vastgoed
Per 31 december 2018 is vanuit de Reserve vastgoed € 12,8 miljoen afgedragen aan de Algemene concernreserve. Dit bestaat uit een (tussentijdse) winstname van € 13,3 mln., een voordelig resultaat uit erfpacht, recht van opstal en verhuurde gronden van € 0,8 mln., het verwerken van wet- en regelgeving (BBV) omtrent facilitaire projecten en eigen middelen van € 0,3 negatief, het saldo van de lopende rekening van € 0,1 positief en het toevoegen van voorzieningen ad. € 1,1 mln. negatief. In de Meerjaren Prognose Vastgoed 2019, conform Raadsbesluit van 8 juli 2019, is een uitgebreide toelichting opgenomen.
De stand van de Reserve Vastgoed per 1 januari 2019 is € 1,7 miljoen positief. De Reserve Vastgoed is niet vrij besteedbaar maar is ten behoeve van diverse claims.
Vanaf de MPV 2020 zal op basis van de vastgestelde perspectiefnota het resultaat uit erfpacht, recht van opstal en verhuurde gronden worden verwerkt in de staat van baten en lasten en niet langer worden verrekend binnen de reserve Vastgoed.