Grondbeleid

Risico's

Risico's

Het beleidskader voor risicomanagement is de vigerende Nota risicomanagement en weerstandsvermogen. De vereiste weerstandscapaciteit ten behoeve van Vastgoed wordt bepaald aan de hand van een optelsom van de economische risico’s en de projectgebonden risico’s van de MPV. De economische risico’s zijn onderverdeeld in risico’s als gevolg van wijzigingen in de rente, de kosten- en opbrengstenstijging en risico’s als gevolg van het vertraagt realiseren van de programma’s.
Op basis van de Meerjaren Prognose Vastgoed 2019 is hieronder een overzicht van de vereiste weerstandscapaciteit opgenomen:

Vereiste weerstandscapaciteit

Bedrag

Economische risico’s

1.557.000

Projectgebonden risico’s

5.977.000

Totale weerstandscapaciteit

7.534.000