Grondbeleid

Uitvoering

Uitvoering

De uitvoering van het grondbeleid voor het jaar 2020 presenteren wij op basis van de indeling van de menukaart. Per kwadrant lichten wij toe welke beleidsvoornemens wij hebben.

Kwadrant 1 actief grondbeleid

  • Het uitvoeren van de risicodragende grondexploitaties zoals opgenomen in de Meerjaren Prognose Vastgoed:

Het betreft het actief opereren op de gebieden gebiedsontwikkeling, vastgoedmarkt, prijsontwikkeling, risicomanagement en wet- en regelgeving om zodoende een afgewogen herziening van de prognose van grondexploitaties te kunnen maken. Hiervoor worden jaarlijks in- en externe onderzoeken gedaan. De kaders worden door de Raad bij de Nota van Uitgangspunten MPV vastgesteld.

  • Voorbereiden van nieuwe ontwikkelingen:

Er zijn diverse ontwikkelingen in voorbereiding die worden gerealiseerd middels actief grondbeleid. De middelen die hiervoor nodig zijn komen uit voorbereidingskredieten en toekomstig vast te stellen grondexploitaties. Het gaat om de deelgebieden de Tippe en Breezicht Noord in Stadshagen, Voorsterpoort Retail, Hanzebadlocatie, Stilohal locatie, WRZV locatie/VEZ en Hessenpoort 3.

Kwadrant 2 actief faciliteren of aankopen

  • Het opstellen van een integraal handelingsperspectief (link met opstellen Omgevingsvisie):

Een nieuw gemeentelijk handelingsperspectief is nodig; een handelingsleidraad met spelregels. Van product- naar proces denken. Dit sluit aan op de Omgevingsvisie en behelst een strategische visie op hoofdlijnen voor de toekomst. Het opstellen van het integraal handelingsperspectief pakken we in gelijke tred op met fase 2 van de Omgevingsvisie. De kosten van werkzaamheden worden verantwoord binnen de beschikbare middelen binnen de Begroting.

  • Oppakken nieuwe initiatieven/ontwikkelingen:

Er kunnen zich vanzelfsprekend nieuwe initiatieven van derden aandienen. We bepalen dan op grond van een ruimtelijke afweging, de toegevoegde waarde van het initiatief en de financiële impact ervan, of we mee willen werken en het initiatief dan ook daadwerkelijk gaan faciliteren. We zetten daarbij in op kostenverhaal ter dekking van de gemeentelijke kosten. Dat wil zeggen dat we een zo hoog als wettelijk mogelijke bijdrage vragen aan derden. De benodigde ruimtelijke procedure van een nieuw initiatief leggen we ter besluitvorming voor aan de raad. Dit is een continu proces.

Kwadrant 3 Actief faciliteren of verkopen

  • Bepalen omvang benodigde grondvoorraad (link met opstellen Omgevingsvisie):

In het verleden hebben we gronden strategisch verworven om o.a. ons woonareaal uit te breiden. Op basis van de in voorbereiding zijnde Omgevingsvisie bepalen we welke gronden we voor welke beleidsdoelen moeten aanhouden of kunnen gaan afstoten, omdat daar geen actieve gemeentelijke beleidsdoelen meer mee zijn gemoeid. Dit vraagstuk met mogelijke scenario’s zal bij een herziening van de Nota Grondvoorraadbeleid, in samenhang en besluitvorming oplopen met de Omgevingsvisie. De kosten voor de werkzaamheden zijn regulier en worden verantwoord in de MPV en vraagt geen extra financiële middelen.

  • Tijdelijke functies/bestemmingen:

De gemeente zet waar mogelijk in op tijdelijk anders gebruiken/bestemmen van gemeentelijke gronden (TAG/TAB). Strategisch verworven gronden voor de ontwikkeling van de stad op lange termijn liggen daarbij niet zo voor de hand. Grotendeels gaat dat namelijk om agrarische gronden die langdurig in pacht zijn uitgegeven (langjarige pacht). De Materiële Vaste Activa (MVA) bestaat uit gronden waarvoor een stellig voornemen bestaat om deze binnen tien jaar te ontwikkelen. Hiervoor gelden andere waarderingsregels. Hiervoor kan tijdelijkheid een prima overbrugging zijn alvorens er een nieuwe structurele functie komt. Hierbij kijken we ook of duurzame/maatschappelijke aanwending van de voorraad gronden mogelijk is. De kosten voor de werkzaamheden zijn regulier en worden verantwoord in de MPV (kosten én opbrengsten).

Ontwikkeling van het grondbeleid

Het grondbeleid zal zich de aankomende jaren nadrukkelijk situationeel gaan manifesteren en groeit mee met de Omgevingsvisie deel 2 en de ontwikkelingen in de stad. De visie- en uitvoering van het grondbeleid zal hiertoe verder worden uitgewerkt.
Daarnaast gaat gebiedsontwikkeling verder dan de ruimtelijke opgave alleen. Het gaat om verschillende waarden in een gebied te versterken. Onder een waarde verstaan we daarbij: dat wat we belangrijk vinden en wat we na willen streven. Dat vormt de basis voor ons handelen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld of een gebiedsontwikkeling bijdraagt aan een gezonde leefomgeving of aan meer werkgelegenheid. Op basis van het coalitieakkoord 2018-2022 voor de komende vier jaar zijn de belangrijkste kernwaarden: duurzaamheid, economie/werkgelegenheid, inclusieve stad en woningbouw. Om recht te kunnen doen aan de kernwaarden zal binnen de visie van het grondbeleid en de uitvoering daarvan een integraal handelingsperspectief worden uitgewerkt. Bij het tabblad Vooruitblik op ontwikkelingen wordt nader inzicht gegeven in deze veranderende kijk op het grondbeleid.